Raden van Bestuur

Binnen Rode Kruis-Vlaanderen zijn er twee Raden van Bestuur: één voor de Dienst voor het Bloed en één voor de Humanitaire Diensten. Deze Raden van Bestuur zorgen voor de uitvoering van het beleid en de beslissingen van de Gemeenschapsraad. Ze worden allebei voorgezeten door de gemeenschapsvoorzitter.

Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergadert minstens 4 keer per jaar.

Stemgerechtigde leden:

 • Steenssens Laurette: Gemeenschapsvoorzitter

 • Dejaeger John: Bestuurder Dienst voor het Bloed/voorzitter Auditcomité

 • Verstraete Hans: Gemeenschapsondervoorzitter

 • Weyers Filip: Gemeenschapsondervoorzitter

 • Ceuterick Griet: Bestuurder/gemeenschapspenningmeester ai

 • De Preter Sandra: Bestuurder

 • Vandekerckhove Philippe: Gedelegeerd Bestuurder

 • Van Waeyenberghe Pascal: Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen/bestuurder DVB

 • De Nutte Hilde: Bestuurder Dienst voor het Bloed

Raad van Bestuur Humanitaire Diensten

De Raad van Bestuur Humanitaire Diensten vergadert minstens 4 keer per jaar.

Stemgerechtigde leden:

 • Steenssens Laurette: Gemeenschapsvoorzitter
 • Verstraete Hans: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Weyers Filip: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Ceuterick Griet: Bestuurder/gemeenschapspenningmeester ai
 • De Preter Sandra: Bestuurder
 • Vandekerckhove Philippe: Gedelegeerd Bestuurder
 • Meynendonckx Stef: Provincievoorzitter Antwzerpen
 • Van de Wauw Willy: Provincievoorzitter Limburg
 • Van Waeyenberghe Pascal: Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen/bestuurder DVB
 • Debaveye Kaat: Provincievoorzitter West-Vlaanderen
 • Segers François: Provincievoorzitter Vlaams-Brabant
 • Van Gastel Hilde: Bestuurder Humanitaire Diensten

Leden met adviserende bevoegdheid: de provincievoorzitters

Comités van de Raden van Bestuur

Binnen de Raden van Bestuur zijn drie comités opgericht: het Auditcomité, het Financieel Comité en het Remuneratiecomité. Deze adviserende comités hebben het mandaat om gespecialiseerde aangelegenheden te analyseren. Zo kunnen de Raden van Bestuur onderbouwde beslissingen nemen en hun toezichthoudende rol vervullen.

Auditcomité

Het Auditcomité oefent toezicht uit op de risico’s en controlemechanismen van de organisatie. Het evalueert en doet aanbevelingen voor verbeteringen op het vlak van:

 • organisatie, procedures en systemen
 • interne en externe financiële rapportering
 • waarderingsregels
 • gedragsregels en eventuele belangenconflicten
 • risicoanalyse
 • systemen en werking van de interne en externe controle

Het Auditcomité vergadert minstens 4 keer per jaar.

Samenstelling:

 • John Dejaeger: voorzitter
 • Pascal Van Waeyenberghe: lid 
 • Griet Ceuterick: lid en gemeenschapspenningmeester ai
 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd
 • Veerle Carpels: verslaggever

De interne auditfunctie is toevertrouwd aan de firma BDO en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Wim Verbelen (partner). 

De externe audit (wettelijk revisoraat) is toevertrouwd aan Groupe Audit en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Werner Claeys voor Rode Kruis-Vlaanderen, onderdeel van het Belgische Rode Kruis, alsook voor de VZW’s en de stichting.

Financieel Comité

Rode Kruis-Vlaanderen kan als vrijwilligersorganisatie rekenen op de financiële ondersteuning van de overheid en private steun van particulieren en bedrijven. Daarom is een efficiënte, verantwoorde en transparante manier van werken een belangrijk punt binnen onze organisatie. Het Financieel Comité bewaakt deze transparantie en adviseert over:

 • thesauriebeleid van de vereniging
 • investeringsbeleid in onroerend en roerend vermogen
 • verlenen van kredieten aan entiteiten
 • aangaan van leningen
 • budget en de jaarrekeningen

Het Financieel Comité vergadert minstens 4 keer per jaar.

Samenstelling:

 • Griet Ceuterick: voorzitter

 • Hans Verstraete:lid

 • Michel Vanderkeilen: lid

 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd

 • Karolien Geudens: verslaggever

Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité verleent advies aan de Raden van Bestuur en de Gemeenschapsraad over:

 • de selectie, benoeming en herbenoeming van de leden die in deze organen zetelen (behalve de Adviescommissie-, provincie- en regiovoorzitters)
 • benoeming van de directieleden
 • remuneratiebeleid en het daaraan gekoppelde performantiebeleid voor het personeel dat niet onderworpen is aan een cao-regeling
 • expertisematrix van de Raden van Bestuur en het daaruit bepalen van de ontbrekende competenties

Samenstelling:

 • Hans Verstraete: voorzitter

 • Laurette Steenssens: lid

 • Sandra De Preter: lid

 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd

 • Peter Catry: verslaggever