Wettelijke vermeldingen

Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen, gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen, is de Vlaamse gemeenschap van het Belgische Rode Kruis, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid krachtens de wet van 30 maart 1891, met maatschappelijke zetel te Papenvest 78, 1000 Brussel, ingeschreven in de KBO met het nummer 0406.729.809.

Verbonden vzw’s

Volgende verenigingen zonder winstoogmerk zijn met Rode Kruis-Vlaanderen verbonden en voeren gezamenlijk met haar bepaalde activiteiten uit. Alle vzw’s hebben hun maatschappelijke zetel te Motstraat 40, 2800 Mechelen, met uitzondering van Rodekruishotel vzw. Deze laatste heeft haar maatschappelijke zetel te Polderwind 4, 8377 Zuienkerke.

vzw KBO Activiteit
Rodekruishotel 0844.641.653 Organisatie recreatie- en vakantiemogelijkheden in domein Polderwind. Zie voor meer informatie: www.domeinpolderwind.be.
Jeugd Rode Kruis 0415.864.932 Organisatie van jeugdactiviteiten
Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen 0455.024.129 Organisatie van opleidingen
Rode Kruis Vakanties 0479.980.744 Organisatie van aangepaste vakanties, (aangepaste) vakantiekampen, Brugfiguren, Uitleendienst Hulpmiddelen, Thuis in mijn tehuis en Spring eens binnen.
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal 0461.634.084 Ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, verspreiding van het internationaal humanitair recht, tracing, vrijwilligerswerking
Zorgbib Rodekruis-Vlaanderen 0421.605.946 Speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis.

Erkenningen en onderschreven gedragscodes

Hieronder vind je per activiteit een overzicht van de erkenningen en onderschreven gedragscodes voor Rode Kruis-Vlaanderen en de verbonden vzw's.

Erkenning als NGO

Bloedvoorziening

We zijn erkend als bloedinstelling bij Ministerieel Besluit van 30 november 2017 (RIZIV nr. 7-95009-03 – 98-1001), als een laboratorium voor klinische biologie (RIZIV-nr. 8-12650-16-998) en als intermediaire structuur (in de zin van de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal van 19 december 2008). De toezichthoudende autoriteiten zijn de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Hulpverlening

Het Belgische Rode Kruis is aangesteld door de overheid om het nummer 105 (centrale dispatching en niet dringend ziekenvervoer) te beheren. Het Belgische Rode Kruis staat hierbij onder toezicht van  het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (www.bipt.be).

Het Belgische Rode Kruis is aangesteld door de overheid om hulp te verlenen bij rampen, met name  het verlenen van bijzonder dringende geneeskundige hulpverlening en dringende psychosociale interventie, dit in het kader van de door de overheid opgestelde nood- en interventieplannen. Het Belgische Rode Kruis staat hierbij onder toezicht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (https://www.health.belgium.be/nl).

Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft het Protocol met betrekking tot de kwaliteitsnormen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer ondertekend.  Dit protocol kan je raadplegen op https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Kwaliteitsnormen%20niet-dringend%20liggend%20ziekenvervoer.pdf .

Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen VZW is erkend als landelijke vormingsinstelling en is gespecialiseerd in het thema eerstehulpverlening. De toezichthoudende autoriteit is het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid (www.sociaalcultureel.be/volwassenen/index.aspx).

Sociale activiteiten

Jeugd Rode Kruis VZW is erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. De toezichthoudende autoriteit is het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid (www.sociaalcultureel.be/jeugd/index.aspx).

Rode Kruis Vakanties VZW is erkend als sociaal-toeristische vereniging. De toezichthoudende autoriteit is Toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be).

Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW is erkend als organisatie met een specifieke opdracht, m.n. speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis. De toezichthoudende autoriteit is het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/bovenlokale-cultuur/bibliotheekbeleid-vlaanderen).

Hulp wereldwijd

We zijn aangesloten bij verschillende gedragscodes:

We vangen een deel van de verzoekers tot internationale bescherming in België op in opdracht van de federale overheid in toepassing van de wet van 12 januari 2017 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. De toezichthoudende autoriteit is het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (www.fedasil.be). Alle personeelsleden binnen de opvangstructuren voor asielzoekers zijn gebonden aan de deontologische code die bij ministerieel besluit werd vastgelegd op 19 december 2013. Deze deontologische code kan je hier raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013121957&table_name=wet.

Fondsenwerving

Rode Kruis-Vlaanderen is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en heeft de ethische code van de verenigingen zonder winstoogmerk die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking onderschreven. Deze ethische code kan je hier raadplegen: ethischecode2021.pdf.

Contact 

info@rodekruis.be
T +32 15 44 33 22
F +32 15 44 33 11
BE28 0960 0000 9620

Meer info

Onze gebruiksvoorwaarden

Ons gegevensbeleid 

Ons cookiebeleid