Fondsen Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een aantal fondsen waarmee inkomsten van eenmalige schenkingen en legaten, evenals eventuele positieve jaarresultaten, kunnen worden ingezet voor de lange termijn financiering van bepaalde van onze activiteiten en de uitvoering van ons strategisch plan. De fondsen maken ons minder afhankelijk van jaarlijkse schommelingen in subsidies en dalende overheidssteun. Ze zijn een waarborg dat we altijd kunnen blijven helpen en maken het mogelijk om op elk moment hulpverlening op te starten, zoals bij acute hulp na een ramp. 

Met uitzondering van het noodhulpfonds wordt enkel het rendement op het kapitaal van de fondsen gebruikt om een stabiele financiering op lange termijn te garanderen. 

Bedrag in 2020

Fonds Rampenhulpverlening Vlaanderen 5.618.508 euro
Sociaal fonds 9.518.761 euro
Vormingsfonds 1.000.000 euro
Fonds Internationale Operaties 7.547.082 euro
Fonds Restoring Family Links 9.578.544 euro
Internationaal Noodhulpfonds 953.454 euro
Stichting Wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling 45.143.902 euro

  • De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek & Ontwikkeling – Rode Kruis-Vlaanderen bevordert het humanitaire werk en de medische praktijk op basis van evidence-based criteria en het wetenschappelijk onderzoek binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Dankzij de financiering door de stichting is Rode Kruis-Vlaanderen wereldwijd trendsetter kunnen worden in 4 onderzoeksgebieden: eerste hulp onderricht en preventie, eerste hulp toepassing en rampenparaatheid, aanmaak van bloedplaatjes, en (bloed- en plasma-) donorselectie. De wetenschappelijke publicaties die hieruit voortvloeien vind je hier. 
  • Het Fonds Rampenhulpverlening Vlaanderen heeft tot doel structureel middelen te voorzien voor onze basisopdracht: het verlenen van hulp bij rampen in Vlaanderen. We krijgen hiervoor een jaarlijkse toelage vanuit de federale overheid, maar deze dekt niet alle gemaakte kosten.   
  • Het Sociaal Fonds verzamelt de nodige financiële middelen om structureel zorgactiviteiten, zoals vakanties voor kwetsbare kinderen en aangepaste vakanties voor mensen met een handicap, te ontwikkelen en te realiseren. 
  • Het Vormingsfonds laat ons toe nieuwe vormingsinitiatieven te financieren. De voorbije jaren werd bijvoorbeeld naast de gekende EHBO-cursussen, ook de EHBP (eerste hulp bij psychische problemen) cursus uitgewerkt en gelanceerd. 
  • Dankzij het Internationaal Noodhulpfonds kunnen we snel reageren op een ramp in het buitenland zonder te moeten wachten op de fondsenwerving die doorgaans pas enkele dagen of weken na de ramp op gang komt. Nadien vullen we het fonds opnieuw aan obv. fondsenwerving bij het brede publiek of de overheid. 
  • Het Fonds Restoring Family Links voorziet in lange termijn financiering van de dienst Restoring Family Links (vroeger: Tracing), gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen, het herstellen van familiebanden en het herenigen van gescheiden families. Er bestaat voor deze unieke en essentiële activiteit, waarvoor de overheid voortdurend beroep op ons doet, immers geen structurele financieringsbron. 
  • Het Fonds Internationale Operaties verzekert financiering op lange termijn voor onze projecten van internationale ontwikkelings- en humanitaire hulp. We besteden het rendement van het fonds aan internationale Rode Kruisprojecten die slechts gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd, het opzetten van pilootprojecten, én aan het ontwikkelen van capaciteit in het Zuiden. Hierdoor wordt de continuïteit van de internationale operaties gegarandeerd en creëren we mogelijkheden om verder te groeien binnen onze expertisedomeinen. Daarnaast zetten we het fonds in om moeilijk financierbare projecten, zoals vergeten rampen of de versterking van de Rode Kruisverenigingen in het Zuiden, toch aan te pakken. 

 * We houden schenkers, medewerkers en personeelsleden jaarlijks op de hoogte houden van wat we met de verworven middelen doen. Externe revisoren controleren deze cijfers.  

Heb je vragen, laat het ons weten!