Onze organisatie

Wil je graag meer weten over het Rode Kruis? Super! Hieronder zetten we voor jou onze structuur graag op een rijtje.

Dit doen we met je geld

Vraag je je af wat we als organisatie doen met het geld dat je schenkt?

Klik dan hier voor meer informatie

Organogram

Gemeenschapsraad

De Gemeenschapsraad is het hoogste beleidsorgaan van Rode Kruis-Vlaanderen, wordt voorgezeten door de gemeenschapsvoorzitter en bepaalt het algemene beleid. De Raad is samengesteld uit democratisch verkozen vertegenwoordigers van de vrijwilligers en de plaatselijke Rode Kruisafdelingen, voorzitters van adviesorganen en de vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders. Zo zien we erop toe dat het beleid van onze organisatie mee bepaald wordt door onze vrijwilligers.

De Gemeenschapsraad vergadert minstens 4 keer per jaar.

Samenstelling 

 • Steenssens Laurette: Gemeenschapsvoorzitter
 • Dejaeger John: Bestuurder Dienst voor het Bloed/voorzitter Auditcomité
 • Verstraete Hans: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Weyers Filip: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Ceuterick Griet: Bestuurder
 • De Preter Sandra: Bestuurder
 • De Nutte Hilde: Bestuurder Dienst voor het Bloed
 • Van Gastel Hilde: Bestuurder Humanitaire Diensten
 • De Winter Gert: Gemeenschapspenningmeester
 • Vandekerckhove Philippe: Gedelegeerd Bestuurder
 • Meynendonckx Stef: Provincievoorzitter Antwerpen
 • Verhelst Marc: Regiovoorzitter Mechelen
 • Vanschoonbeek Erik: Regiovoorzitter Noorderkempen
 • Boons Jochem: Regiovoorzitter Zuid-West-Limburg
 • Van de Wauw Willy: Provincievoorzitter Limburg
 • Van Waeyenberghe Pascal: Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen/bestuurder DVB
 • D'Hooge Dirk: Regiovoorzitter Meetjesland
 • Geurs Stijn: Regiovoorzitter Aalst/Oudenaarde
 • Maes Liesbeth: Regiovoorzitter Dendermonde-St.Niklaas
 • Bracke Nele: Regiovoorzitter Het Gentse
 • Segers François: Provincievoorzitter Vlaams-Brabant
 • Pypops Rudi: Regiovoorzitter Oost-Brabant
 • Van den Bosch Paul: Regiovoorzitter West-Brabant
 • Debaveye Kaat: Provincievoorzitter West-Vlaanderen
 • Daenekindt Axel: Regiovoorzitter Noord-West-Vlaanderen
 • Buyse Maarten: Regiovoorzitter Midwest
 • Deckmyn Joseline: Regiovoorzitter Westhoek
 • D'Haese Inge: Regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen
 • Moykens Karine: Vertegenwoordiger Overheid
 • Verschoren Katrien: Vertegenwoordiger ziekenhuissector
 • Joris Christ'l: Vertegenwoordiger Bloed- en Plasmagevers
 • Vranckx Pascal: Voorzitter Medische Commissie Humanitaire Diensten
 • Bots Geert: Voorzitter Adviescommissie Dienst Sociale Interventie
 • Eeman Thomas: Voorzitter Adviescommissie Internationale Samenwerking
 • Feys Hendrik: Vertegenwoordiger personeelsleden Dienst voor het Bloed
 • Borra Vere: Vertegenwoordiger personeelsleden Humanitaire Diensten

Raden van Bestuur

Binnen Rode Kruis-Vlaanderen zijn er twee Raden van Bestuur: één voor de Dienst voor het Bloed en één voor de Humanitaire Diensten. Deze Raden van Bestuur zorgen voor de uitvoering van het beleid en de beslissingen van de Gemeenschapsraad. Ze worden allebei voorgezeten door de gemeenschapsvoorzitter.

Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergadert minstens 4 keer per jaar.

Stemgerechtigde leden:

 • Steenssens Laurette: Gemeenschapsvoorzitter
 • Dejaeger John: Bestuurder Dienst voor het Bloed/voorzitter Auditcomité
 • Verstraete Hans: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Weyers Filip: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Ceuterick Griet: Bestuurder
 • De Preter Sandra: Bestuurder
 • Vandekerckhove Philippe: Gedelegeerd Bestuurder
 • Van Waeyenberghe Pascal: Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen/bestuurder DVB
 • De Nutte Hilde: Bestuurder Dienst voor het Bloed
 • De Winter Gert: Gemeenschapspenningmeester

Raad van Bestuur Humanitaire Diensten

De Raad van Bestuur Humanitaire Diensten vergadert minstens 4 keer per jaar.

Stemgerechtigde leden:

 • Steenssens Laurette: Gemeenschapsvoorzitter
 • Verstraete Hans: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Weyers Filip: Gemeenschapsondervoorzitter
 • Ceuterick Griet: Bestuurder
 • De Preter Sandra: Bestuurder
 • Van Gastel Hilde: Bestuurder Humanitaire Diensten
 • Vandekerckhove Philippe: Gedelegeerd Bestuurder
 • Meynendonckx Stef: Provincievoorzitter Antwzerpen
 • Van de Wauw Willy: Provincievoorzitter Limburg
 • Van Waeyenberghe Pascal: Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen/bestuurder DVB
 • Debaveye Kaat: Provincievoorzitter West-Vlaanderen
 • Segers François: Provincievoorzitter Vlaams-Brabant
 • De Winter Gert: Gemeenschapspenningmeester
 • Leden met adviserende bevoegdheid: de provincievoorzitters

Comités van de Raden van Bestuur

Binnen de Raden van Bestuur zijn drie comités opgericht: het Auditcomité, het Financieel Comité en het Remuneratiecomité. Deze adviserende comités hebben het mandaat om gespecialiseerde aangelegenheden te analyseren. Zo kunnen de Raden van Bestuur onderbouwde beslissingen nemen en hun toezichthoudende rol vervullen.

Auditcomité

Het Auditcomité oefent toezicht uit op de risico’s en controlemechanismen van de organisatie. Het evalueert en doet aanbevelingen voor verbeteringen op het vlak van:

 • organisatie, procedures en systemen
 • interne en externe financiële rapportering
 • waarderingsregels
 • gedragsregels en eventuele belangenconflicten
 • risicoanalyse
 • systemen en werking van de interne en externe controle

Het Auditcomité vergadert minstens 4 keer per jaar.

Samenstelling:

 • John Dejaeger: voorzitter
 • Pascal Van Waeyenberghe: lid
 • Griet Ceuterick: lid
 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd
 • Veerle Carpels: verslaggever

De interne auditfunctie is enerzijds toevertrouwd aan de firma BDO (wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Wim Verbelen, partner) en anderzijds aan de firma Deloitte (wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Joris Bulens, manager).

De externe audit (wettelijk revisoraat) is toevertrouwd aan Groupe Audit en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Werner Claeys voor Rode Kruis-Vlaanderen, onderdeel van het Belgische Rode Kruis, alsook voor de VZW’s en de stichting.

Financieel Comité

Rode Kruis-Vlaanderen kan als vrijwilligersorganisatie rekenen op de financiële ondersteuning van de overheid en private steun van particulieren en bedrijven. Daarom is een efficiënte, verantwoorde en transparante manier van werken een belangrijk punt binnen onze organisatie. Het Financieel Comité bewaakt deze transparantie en adviseert over:

 • thesauriebeleid van de vereniging
 • investeringsbeleid in onroerend en roerend vermogen
 • verlenen van kredieten aan entiteiten
 • aangaan van leningen
 • budget en de jaarrekeningen

Het Financieel Comité vergadert minstens 4 keer per jaar.

Samenstelling:

 • Gert De Winter: voorzitter
 • Hans Verstraete:lid
 • Michel Vanderkeilen: lid
 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd
 • Karolien Geudens: verslaggever

Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité verleent advies aan de Raden van Bestuur en de Gemeenschapsraad over:

 • de selectie, benoeming en herbenoeming van de leden die in deze organen zetelen (behalve de Adviescommissie-, provincie- en regiovoorzitters)
 • benoeming van de directieleden
 • remuneratiebeleid en het daaraan gekoppelde performantiebeleid voor het personeel dat niet onderworpen is aan een cao-regeling
 • expertisematrix van de Raden van Bestuur en het daaruit bepalen van de ontbrekende competenties

Samenstelling:

 • Hans Verstraete: voorzitter
 • Laurette Steenssens: lid
 • Sandra De Preter: lid
 • Philippe Vandekerckhove: uitgenodigd
 • Peter Catry: verslaggever

Directiecomités

Er zijn twee Directiecomités binnen Rode Kruis-Vlaanderen: één voor de Humanitaire Diensten en één voor de Dienst voor het Bloed. Daar waar de Raad van Bestuur de objectieven van de organisatie bepaalt, zijn de Directiecomités verantwoordelijk voor het dagelijks en operationeel beheer. De Directiecomités worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. 

Directiecomité Humanitaire Diensten

Stemgerechtigde leden

 • François Segers, provincievoorzitter Vlaams-Brabant
 • Stef Meynendonckx, provincievoorzitter Antwerpen
 • Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder (voorzitter)
 • Willy Van De Wauw, provincievoorzitter Limburg
 • Pascal Van Waeyenberghe, provincievoorzitter Oost-Vlaanderen
 • Kaat Debaveye, provincievoorzitter West-Vlaanderen

Leden met adviserende bevoegdheid

 • Veerle Carpels, directeur Aankoop & Facility management
 • Peter Catry, directeur HR
 • Karolien Geudens, financieel directeur
 • Liesbeth Vercammen, coördinator Vrijwilligersbeleid
 • Tom Braes, directeur Humanitaire Diensten
 • Helmer Schelfhout, directeur IT
 • Fritz Schiltz, directeur Beleidsondersteuning en Projecten

Directiecomité Dienst voor het Bloed

Samenstelling:

 • Veerle Carpels, directeur Aankoop & Facility management
 • Peter Catry, directeur HR
 • Veerle Compernolle, directeur Medische Donorzaken
 • Karolien Geudens, financieel directeur
 • Miek Vanbrabant, directeur Diagnostiek
 • Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder (voorzitter)
 • Helmer Schelfhout, directeur IT
 • Dominiek Vanaudenaerde, directeur CPD
 • Fritz Schiltz, directeur Beleidsondersteuning en Projecten