ምድላይ ደሃይ ናይ ሃለዋቶም እተሳእነ ኣባላት ስድራ-ቤት

 • ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ-ብዙሓን (ፈይስቡክ፡ ውትስኣፕ ወዘተ) ኣቢልኩም ደሃይ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ሃሰው በሉ። ነዚ ኣብ እትገብሩሉ እዋን፡ ንስም ናይ`ቲ ደሃዩ እትደልዩ ዘለኹም ኣባል ቤተ-ሰብኩም ዝተፈላለዩ ፊደላት ኣጸሓሕፋ ተጠቒምኩም ፈትንዎ።  
 • ኣድራሻታቶም ንዘለኩም ሰባት ተወከሱ፤ ምኽንያቱ ገለ ካብኣቶም ምስ`ቲ ደሃዩ ዝጠፍኣኩም ዘመድ ርክብ ዘለዎም ኰይኖም ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም።
 • ምስ`ቲ ኣብ ሃገር መበቆልኩም ዝርከብ ኮም ዳግማይ ርክብ ክትምስርቱ ፈትኑ፤ ምኽንያቱ ኣባላት እቲ ኮም፡ እቲ ደሃዩ ዝጠፍኣኩም ዘመድ ኣበይ ከምዘሎ ክፈልጡ ተኽእሎ ኣሎ።
 • ደሃዮም ንዝጠፍኣኩም ኣባላት ስድራ-ቤት ኣብ 'Trace the Face' ድለይዎም (ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መኽፈቲ መስመር፤ ከምኡ`ውን ብኻልኦት ቋንቋታት ክርከብ ይከኣል፣ ንኣብነት ብ ቋንቋ ፈረንሳዓረብኛ ን) ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዓለም-ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል (ICRC) ኰይኑ፡ ደሃይ ኣባል ቤተ-ሰቦም ዘናድዩ ውልቀ-ሰባት ስእሊ ናይ`ቲ ሃለዋቱ እተሳእነ ሰብን ቍጽሪ ተሌፎኖምን ክሓድጉሉ ዝኽእሉ እዩ። ስእሊ ናይ`ቶም ደሃይ ዘጥፍኡ ኣዝማድኩምን ቍጽሪ ተሌፎንኩምን ኣብ`ዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክወጽእ ድልየት ምስዝህልወኩም፡ ምሳና ቈጸራ ክትሕዙ ከድልየኩም እዩ። 
 • ሓንሳብ ፈቲንኩም ተስፋ ኣይትቝረጹ። ሓደስቲ ጉዳያትን መልእኽትታትን መዓልታዊ ስለዝመጹ፡ እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ከምኡ`ውን ኣብ Trace the Face ምፍታሽ እናቐጸልኩም ገለ ምዕባለታት ከይህሉ ርኣዩ።

ብኸመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል?

ምስ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ዳግማይ ርክብ ደሃይ ንኽትምስርቱ፡ ደሃይ ናይ ምድላይ ናጻ ኣገልግሎት ንህብ። ንኽትምዝገቡ፡ ነዚ ቀጺሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ቀሊል ቅደም-ተኸተል ተጠቐሙ፦

 1. ቈጸራ ንምሓዝ ተወከሱና።
 2. ኣብ ዝተመደበልኩም ግዜ ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ብኣካል ቅረቡ።
 3. ኣድላዪ ዘበለ ሓበሬታ ሃቡና፤ ከምኡ`ውን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ቅጥዕታት መሊእኩም ክታምኩም ኣንብሩሎም።  

ቈጸራ ሓዙ

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.