ብሰንኪ ስደት ዝጠፍእ ደሃይ

እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?

ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ-ብዙሓን ድዩስ ካብ ሰብ ብዝረኸብኩሞ ኣድራሻ ወይ 'Trace the Face' ብዝብል ፍሉይ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣቢልኩም ደሃይ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ሃሰው ክትብሉ ትኽእሉ። 

መስርሕ ድልያ ጀምሩ

ብኸመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል?

ኣብ መስርሕ ምድላይ ናይ’ቶም ብሰንኪ ስደት ደሃይ ዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ክንተሓጋገዘኩም ንኽእል ኢና። እዚ ኣገልግሎት እዚ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ዝወሃብ ኰይኑ፡ ኩሉ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ ብስቱር መልክዕ እዩ ዝተሓዝ። ካባኹም ንጹር ፍቓድ ምስተረኽበ ጥራይ ኢና - ምርካብ ደሃይ ናይ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዕላማ፡ ምስ ዝምልከተን ናይ ቀይሕ መስቀል ወይ ካልኦት ውድባት ክንካፈሎ እንኽእል።

ንመስርሕ ምድላይ ደሃይ ናይ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ንምብግጋስ፡ ነዚ ቀጺሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ቅደም-ተኸተል ተጠቐሙ፦

 1. ቈጸራ ንምሓዝ ተወከሱና።
 2. ኣብ ዝተመደበልኩም ግዜ ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ብኣካል ቅረቡ።
 3. ኣድላዪ ዘበለ ሓበሬታ ሃቡና፤ ከምኡ`ውን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ቅጥዕታት መሊእኩም ክታምኩም ኣንብሩሎም።

ቈጸራ ሓዙ

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.