ምስ ጉዳያት ፖሊስ ዝተኣሳሰሩ ጠለባት

ምስ ፖሊስ ብሰንኪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ደሃይ ናይ ዘጥፍኡ ሰባት ደሃይ ኣብ ምግባር ክንተሓጋገዝ ከምዘይንኽእል ብትሕትና ነፍልጥ፤ ንኣብነት ምጥፋእ ደሃይ ናይ`ቶም ገበናዊ ተገባራት ዝተጠርጠሩ ሰባት። ከም`ዚኣቶም ኣብ ዝኣመሰሉ ህጹጽነት ዘለዎም ጠለባት፡ ብኽብረትኩም ርክብኩም ብቐጥታ ምስ ፖሊስ ይኹን፦
http://www.police.be/en (ብቛንቋ እንግሊዝ)፣
http://www.police.be/fr (ብቛንቋ ፈረንሳ)፣
http://www.politie.be (ብቛንቋ ዳች)።

×

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The CEBaP website uses cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookies policy.