ብሰንኪ ብረታዊ ግጭት ወይ ሳጓጒ ስጉምቲ ዝጠፍእ ደሃይ

እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?

ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ-ብዙሓን ድዩስ ካብ ሰብ ብዝረኸብኩሞ ኣድራሻ ወይ 'Trace the Face' ብዝብል ፍሉይ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣቢልኩም ደሃይ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ሃሰው ክትብሉ ትኽእሉ። 

መስርሕ ድልያ ጀምሩ

ብኸመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል?

ኣብ መስርሕ ምድላይ ናይ’ቶም ብሰንኪ ብረታዊ ግጭት ድዩስ ብሰንኪ ኣሳጓጒ ስጉምቲ ደሃይ ዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ክንተሓጋገዘኩም ንኽእል ኢና። እዚ ኣገልግሎት እዚ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ዝወሃብ ኰይኑ፡ ኩሉ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ ብስቱር መልክዕ እዩ ዝተሓዝ። ካባኹም ንጹር ፍቓድ ምስተረኽበ ጥራይ ኢና - ምርካብ ደሃይ ናይ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዕላማ፡ ምስ ዝምልከተን ናይ ቀይሕ መስቀል ወይ ካልኦት ውድባት ክንካፈሎ እንኽእል።

ንመስርሕ ምድላይ ደሃይ ናይ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ንምብግጋስ፡ ነዚ ቀጺሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ቅደም-ተኸተል ተጠቐሙ፦

 1. ቈጸራ ንምሓዝ ተወከሱና።
 2. ኣብ ዝተመደበልኩም ግዜ ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ብኣካል ቅረቡ።
 3. ኣድላዪ ዘበለ ሓበሬታ ሃቡና፤ ከምኡ`ውን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ቅጥዕታት መሊእኩም ክታምኩም ኣንብሩሎም።

ቈጸራ ሓዙ

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.