ድሕሪ ምርዓም ህጻን ዝኽሰት ምጥፋእ ደሃይ

ኣጋጣሚ ኰይኑ፡ ደሃይ ናይ`ቶም ድሕሪ ምርዓም ህጻን ሃለዋቶም እተሳእነ ሰባት ኣብ ምርካብ ኣይንሕግዝን ኢና። ናብ`ዘን ዚስዕባ - ኣብ`ዚ መዳይ እዚ ክተሓጋገዛኹም ዝኽእላ ውድባት ብኣኽብሮት ከነሰጋግረኩም ንፈቱ፦

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.