ምድላይ ደሃይ

Restoring Family Links ኣብ መስርሕ ምድላይ ናይ’ቶም ደሃይ ዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ከምኡ`ውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዳግማይ ደሃይ ንኽትገባበሩ ይተሓጋገዘኩም።

ምስ ካልኦት ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ከምኡ’ውን ኣብ ዞባታት ኲናት ምስ ዝነጥፉ ፍሉያት ልኡኻት ብምትሕብባር ንሰርሕ። ውልቃዊ ሃለዋትን ባህላዊ ኣተራጕማን ናይ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኵላቶም ዝቐርቡ ጠለባት ከም ምስጢራት እዮም ዝረኣዩ። ትካል ቀይሕ መስቀል ካብ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣቐዲሙ ንጹር ፍቓድ ክሳብ ዘይረኸበ፡ ንውልቃዊ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ኣካላት (ናይ ቀይሕ መስቀል) ብፍጹም ኣይካፈሎን እዩ።

ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ብዝዀነ ይኹን ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት ደሃይ ምስዘጥፍእ፡ ደሃዮም ብምርካብ ኰነ ቀጺልኩም ደሃይ ሓድሕድኩም ከምእትረኽቡ ብምግባር ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና፦

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.