ምድላይ ደሃይ

Restoring Family Links ኣብ መስርሕ ምድላይ ናይ’ቶም ደሃይ ዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ከምኡ`ውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዳግማይ ደሃይ ንኽትገባበሩ ይተሓጋገዘኩም።

ምስ ካልኦት ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ከምኡ’ውን ኣብ ዞባታት ኲናት ምስ ዝነጥፉ ፍሉያት ልኡኻት ብምትሕብባር ንሰርሕ። ውልቃዊ ሃለዋትን ባህላዊ ኣተራጕማን ናይ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኵላቶም ዝቐርቡ ጠለባት ከም ምስጢራት እዮም ዝረኣዩ። 

ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ብዝዀነ ይኹን ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት ደሃይ ምስዘጥፍእ፡ ደሃዮም ብምርካብ ኰነ ቀጺልኩም ደሃይ ሓድሕድኩም ከምእትረኽቡ ብምግባር ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና፦

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.