ብመገዲ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፉ መልእኽትታት

ብግጭት ድዩስ ብሓደጋ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት፡ ከም መስመርን መርበብን ተሌፎን፡ ኣገልግሎት ፖስታ ከምኡ`ውን ኢንተርነት ናይ ዝኣመሰሉ መሳለጥያታት ምዝባዕ ክህሉ ንቡር እይ። ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፉ መልእኽትታት፡ ነዞም ብኸም`ዚ መልክዕ ዝተጸልዉ ከባቢታት ምስ`ቲ ዝተረፈ ክፋል ዓለም ንምርኻብ፡ ዳግማይ ርክብ ኣብ ምምስራት ሓገዝቲ እዮም።

 1. መልእኽትታት ካብ መላእ ዓለም ይእከቡ።
 2. መልእኽትታት ኣብ ቦታኦም ምስበጽሑ ኣብ`ቲ ከባቢ ብዝነጥፉ ወለንተኛታት ተላዒሎም ናብ ተቐበልቶም ከምዝበጽሑ ይግበር።
 3. ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ መልእኽቲ ብዓውታ ከምዝንበብ ይግበር።
 4. እንተተኻኢሉ፡ ናይ ተሌፎን ወይ ናይ ስካይፕ መስመር ንኸፍት።

ቀይሕ መስቀል ሻርነታዊ ጸግዒ ዘይሕዝ ውድብ ብምዃኑ፡ ካልኦት ትካለ-ውድባት ክኣትዋኦም ኣብ ዘይፍቀዱለን ብግጭት ድዩስ ብሓደጋ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ክንቀሳቐስ ይፍቀደሉ እዩ። ይኹን`ምበር፡ ሻርነታዊ ጸግዒ ዘይምሓዝ ክበሃል እንከሎ፡ ብዛዕባ ሓደ ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ከአንግዶም ዝከኣልን ዘይከኣልን ትሕዝቶታት ብዝምልከት ገለ ተረርቲ ሕጋጋት ኣለዉ ማለት`ዩ። ኣብ ገለ ኵነታት፡ ንኣብነት ተቐባሊ መልእኽቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስዝህሉ፡ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ነቲ መልእኽቲ ከንብብዎ ምዃኖም ኣይትረስዑ።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ትሕዝቶታት ከአንግድ ዝከኣል እዩ፦

 • ንኵነታት ውልቀ-ሰብን ስድራ-ቤትን ዝትንክፍ ሓበሬታ፣
 • ኣሳእል፣
 • ኣብ ገለ ኵነታት ድማ ወግዓውያን ሰነዳት።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ትሕዝቶታት ከአንግድ ኣይከኣልን እዩ፦

 • ገንዘብ፣
 • ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝምልከት ደሃይ/ሓበሬታ፣

አልእኽቲ ንምስዳድ እንተወሓደ ናይ`ቲ ዝቕበሎ ሰብ ስምን ምሉእ ኣድራሻን ክህልወኩም የድሊ። እዚ ምሉእ ሓበሬታ እዚ ምስዘይህልወኩም፡ መስርሕ ጠለብ ድልያ ደሃይ ከተበጋግሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ክትልእኩ ደሊኹም? ተወከሱና

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.