ብመገዲ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፉ መልእኽትታት

ብግጭት ድዩስ ብሓደጋ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት፡ ከም መስመርን መርበብን ተሌፎን፡ ኣገልግሎት ፖስታ ከምኡ`ውን ኢንተርነት ናይ ዝኣመሰሉ መሳለጥያታት ምዝባዕ ክህሉ ንቡር እይ። ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፉ መልእኽትታት፡ ነዞም ብኸም`ዚ መልክዕ ዝተጸልዉ ከባቢታት ምስ`ቲ ዝተረፈ ክፋል ዓለም ንምርኻብ፡ ዳግማይ ርክብ ኣብ ምምስራት ሓገዝቲ እዮም።

 1. መልእኽትታት ካብ መላእ ዓለም ይእከቡ።
 2. መልእኽትታት ኣብ ቦታኦም ምስበጽሑ ኣብ`ቲ ከባቢ ብዝነጥፉ ወለንተኛታት ተላዒሎም ናብ ተቐበልቶም ከምዝበጽሑ ይግበር።
 3. ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ መልእኽቲ ብዓውታ ከምዝንበብ ይግበር።
 4. እንተተኻኢሉ፡ ናይ ተሌፎን ወይ ናይ ስካይፕ መስመር ንኸፍት።

ቀይሕ መስቀል ሻርነታዊ ጸግዒ ዘይሕዝ ውድብ ብምዃኑ፡ ካልኦት ትካለ-ውድባት ክኣትዋኦም ኣብ ዘይፍቀዱለን ብግጭት ድዩስ ብሓደጋ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ክንቀሳቐስ ይፍቀደሉ እዩ። ይኹን`ምበር፡ ሻርነታዊ ጸግዒ ዘይምሓዝ ክበሃል እንከሎ፡ ብዛዕባ ሓደ ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ከአንግዶም ዝከኣልን ዘይከኣልን ትሕዝቶታት ብዝምልከት ገለ ተረርቲ ሕጋጋት ኣለዉ ማለት`ዩ። ኣብ ገለ ኵነታት፡ ንኣብነት ተቐባሊ መልእኽቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስዝህሉ፡ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ነቲ መልእኽቲ ከንብብዎ ምዃኖም ኣይትረስዑ።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ትሕዝቶታት ከአንግድ ዝከኣል እዩ፦

 • ንኵነታት ውልቀ-ሰብን ስድራ-ቤትን ዝትንክፍ ሓበሬታ፣
 • ኣሳእል፣
 • ኣብ ገለ ኵነታት ድማ ወግዓውያን ሰነዳት።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ነዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ትሕዝቶታት ከአንግድ ኣይከኣልን እዩ፦

 • ገንዘብ፣
 • ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝምልከት ደሃይ/ሓበሬታ፣

አልእኽቲ ንምስዳድ እንተወሓደ ናይ`ቲ ዝቕበሎ ሰብ ስምን ምሉእ ኣድራሻን ክህልወኩም የድሊ። እዚ ምሉእ ሓበሬታ እዚ ምስዘይህልወኩም፡ መስርሕ ጠለብ ድልያ ደሃይ ከተበጋግሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ክትልእኩ ደሊኹም? ተወከሱና

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.