ኣድራሻታት

Corona Covid-19 maatregelen

Restoring Family Links blijft bereikbaar via telefoon (tussen 9u en 16u) en via e-mail (rfl@rodekruis.be) voor alle vragen omtrent gezinshereniging en opsporingen. Alle afspraken op ons kantoor worden tot nader orde opgeschort.

Opmerking: de algemene impact van Covid-19 op de procedure gezinshereniging en bij opsporingen, zowel in België als in de rest van de wereld, is momenteel nog niet volledig duidelijk. Wij volgen de situatie nauwgezet op. Je kan steeds bij ons terecht met uw vragen.

Bedankt voor uw begrip en blijf gezond!

Corona Covid-19 measures

Restoring Family Links remains open through phone (between 9h and 16h) and e-mail (rfl@rodekruis.be) for all your questions regarding family reunion and tracing. All face-to-face appointments are cancelled until further notice.

Remark: The general impact of Covid-19 on the procedures of family reunion and tracing in Belgium, as well as abroad, is currently not entirely clear. We are monitoring the situation closely. You can keep addressing your questions or problems to our department, for which we will try to find answers and solutions.

Thank you for your understanding and stay healthy!

ተወሳኺ ሓገዝ ምስዘድልየኩም ኣብ ጐድንኹም ኣለና

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቀ. ክሳብ ሰዓት 12:30 ድ.ቀ. ኣብ ዘለዉ ሰዓታት ብቝጽሪ ተሌፎን +32 (0)15 44 35 22 ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣስተውዕሉ፦ ኣብ ስራሕና እንጥቀመሎም ቋንቋታት፡ ቋንቋታት እንግሊዝ፡ ዳች፡ ፈረንሳን ዓረብን እዮም። ብሓደ ካብ`ዞም ቋንቋታት እዚኣቶም ክትዛረቡ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ቋንቋ ዝኽእል ሰብ ብኽተሓባበረኩም ሕተቱ።

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም መልእኽቲ ሕደጉልና 

ኣድራሻ

Belgian Red Cross-Flanders
Motstraat 40
2800 Mechelen
ቤልጅዩም

ኣብያተ-ጽሕፈትና ብኣካል ዝርከቡሉ

ኣብያተ-ጽሕፈት ቤልጅዩማዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፍላንደርስ፡ ካብ መደበር ባቡር ሚቸለን ናይ 15 ደቓይቕ ናይ እግሪ መገዲ ዝጠልብ ርሕቀት ዘለወን እየን።

ነዚ መደበር ባቡር ንድሕሬኹም ሓዲግኩም፡ ኣብ መዐሸጊ ማካይን ክሳብ እትበጽሑ ትኽ ኢልኩም መገድኹም ቀጽሉ። ንትካል ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታት `ኢሃም` ኣብ ቅድሜኹም ክትርእይዎ ኢኹም። ማካይን ንዝዕሸጋሉ ቦታ ሰጊርኩም ናብ Bautersemstraat ክትኣትዉ ኢኹም፤ እዚ ድማ ናብ Motstraat ዝወስድ እዩ።

ናብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ዘብጽሑ መኣዝናዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ`ዚ ጠውቑ

ካብ መርበብ ሓበሬታ ትሕዝቶ ካርታ ኣውርዱ (ብቛንቋ እንግሊዝ)

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we ook analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid. Wil je graag de cookies afstemmen op jouw voorkeur dan kan dat hieronder. 

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy