ብዛዕባ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት

ኣብ ሃገረ-ቤልጅዩም ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ­­(ኵነተ-ሃለዋት ናይ ተቐባልነት ዝረኸበ ስደተኛ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዓይነት ውሕስነት ናይ ዝረኸበ ውልቀ-ሰብ) እንተተዋሂቡኩም፡ ዝምልከቶም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንኽጽምበሩኹም ከተምጽእዎም መሰል ኣለኩም። እዚ መምርሒ 'ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት'፡ ኣብ ዓንቀጽ 10 ናይ ቤልጅዩም ሕጊ ናይ ዕለት 15 ታሕሳስ 1980 – ምስ ጉዳይ ዕድል ተጠቃምነት ልኡላዊ መሬት ሃገር፡ ነባርነት፡ ከምኡ’ውን ምስ ምጥያስን ምስጓጕን ስደተኛታት ብዝተኣሳሰር፡ በቲ ዝተዓራረየ መልክዕ ትሕዝቶኡ ተጠቒስዎ ከምዘሎ፡ ነቶም ንሃገረ-መበቆልኩም ንድሕሪት ሓዲግኩሞም ዝመጻእኩም ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ንዝነብሩ ዘለዉ ፍሉያት ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዝምልከት እዩ።

ብመሰረት ስርዓተ-ሕጊ ናይ ሃገረ-ቤልጅዩም፡ ኣብ ትሕቲ መምርሒ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት መሰል ዘለዎም ኣባላት ስድራ-ቤት ውሱናት እዮም። እዞም ውሱናት ኣባላት ስድራ-ቤት እዚኣቶም፡ ሕጋውያን መምዘኒታት ምስ ዘማልኡን ኣድለይቲ ዝበሃሉ መረጋገጺ ሰነዳት ምስዘቕርቡን፡ ብመልክዕ እቲ ኣብ ዓንቀጽ 10 ተጠቒሱ ዝርከብ “መሰል”፡ ሓሙሽተ ምድባት ናይ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ኣብ ቤልጅዩም ክጽንበሩኹም ይኽእሉ እዮም፦

 • መጻምድትኹም፣
 • ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቅኹም፣
 • ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም’ሞ ኣካለ-ስንኩላን ዝዀኑ ደቅኹም፣
 • ብዘይ መሰነይታ ዝመጹ ትሕቲ-ዕድመ መንእሰያት ምስእትዀኑ (ማለት፡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም) - ወለድኹም፡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን፡ ከምኡ’ውን ትሕቲ 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም ኣካለ-ስንኩላን ዝዀኑ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን።

ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ንዓኹም ዝምልከት ድዩ? 

ካልኦት ኣባላት ስድራ-ቤትኩም (ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ኣካለ-ስንክልና ዘይብሎም ደቅኹም፡ ከምኡ’ውን ደቂ-ደቅኹም፡ ደቂ-ሓውኹም/ደቂ-ሓብትኹም፡ ብኺዳን ይኹኑ ብዘይኪዳን ምሳኹም ዝነብሩ መጻምድትኹም) ብመሰረት መስርሕ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ኣብ ቤልጅዩም ክጽንበሩኹም ኣይክእሉን እዮም። ይኹን’ምበር፡ ኣብ ትሕቲ ገለ ፍሉያት ኵነታት፡ ብመሰረት ዓንቀጽ 9 ከምኡ’ውን 13 ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሕጊ፡ ሰብኣዊ ባይታ-ዝምኽንያቱ መንበሪ ፍቓድ ናይ ቤልጅዩም ንኽወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። 

ዘይከም ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት፡ ሰብኣውነታዊ ቪዛ መሰል ዘይኰነስ፡ ብመሰረት ጽቡቕ ፍቓድ/ድልየት ብዝምልከተን ትካላት-መዚ ናይ ሃገረ-ቤልጅዩም፡ ኣብ ቤልጅዩም ክጽንበሩኹም ንዝደልዩ’ሞ ብመሰረት ዓንቀጽ 10 ተቐባልነት ንዘይብሎም ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዝወሃብ እዩ። ሕጊ ሃገረ-ቤልጅዩም ንጉዳይ ምውሃብ ሰብኣውነታዊ ቪዛ ብዝምልከት ዘስፈሮ ዝዀነ ይኹን ፍሉይ ትሕዝቶ የልቦን። ኣብ ክንዳኡ ግን እቲ ጉዳይ ንውልቃዊ ውሳኔ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ናይ ቤልጅዩም ዝግደፍ ይኸውን። ሓደ ኣባል ስድራ-ቤት ኣብ ቤልጅዩም መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃቦ መምዘኒታት ዘመልእ እንተኾይኑ ንምግምጋም፡ እዚ ቤት-ጽሕፈት እዚ ንኵነታት ሰባት ጉዳይ-ብጉዳይ ይርእዮም። ይኹን’ምበር፡ ምስ’ዚ ብምትእስሳር፡ መስርሕ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ይኹን ጉዳይ ምውሃብ ሰብኣውነታዊ ቪዛ ነዊሕን እተሓላለኸን ክኸውን ከምዝኽእል ከነዘኻኽር ንደሊ።

እዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ፡ ምስ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ብዝተኣሳሰር፡ ነቶም ኣብ ቤልጅዩም ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸቡ ድዩስ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባዊ ውሕስነት ንምርካብ ንዝበቕዑ ሰባት ሓበሬታ ዘስንቕ እዩ። መስርሕ ምምልካት ናይ ሰብኣውነታዊ ቪዛ እተሓላለኸ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንጠበቓ ወይ ኣገልግሎት ስነ-ሕጋዊ ምኽሪ ንእትህብ ትካል ከተማኽሩ ዝሓሸ ምዃኑ ክንመክር ንደሊ። ትካል ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝዀነ ይኹን መስርሕ ምቕራብ መመልከቲ ናይ ሰብኣውነታዊ ቪዛ ክተሓጋገዘኩም ኣይክእልን እዩ።

ናብ’ዚ ዚስዕብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ነሰጋግረልኩም፦

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.