ብዛዕባ Restoring Family Links

ዓመታዊ፡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት፡ ብሰንኪ ኲናት፡ ብረታዊ ግጭት፡ ባህርያዊ ሓደጋ ወይ ስደት ደሃይ ሓድሕዶም ይስእኑ። ብመሰረት ዓለም-ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ፡ ነፍሲወከፍ ሰብ ብዛዕባ ናይ ዝዀነ ይኹን ደሃይ ዘጥፍአ ቤተ-ሰቡ ሃለዋታዊ ሓበሬታ ንኽረክብ መሰል ኣለዎ።

ኣገልግሎት 'Restoring Family Links' (ዳግመ-ምምላስ ርክባት ስድራ-ቤታት) ብማሕበር ቀይሕ መስቀል ፍላንደርስ ናይ ቢልጅዩም ዝወሃብ ኣገልግሎት ኰይኑ፡ ደሃይ ንዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ንምርካብ ኰነ ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዳግማይ ርክብ ንምምስራት ኣብ እትገብርዎ ጻዕሪ ሓገዝ ይገብር። ምስ ዓለም-ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል (ICRC) ከምኡ’ውን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከባ ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ብምትሕብባር ንሰርሕ። እዘን ትካላት እዚኣተን፡ ካብ መላእ ዓለም ደሃይ ናይ ዝጠፍኡ ሰባት ንምርካብ ዘኽእለን ነናይ ገዛእ-ርእሰን ፍሉይ ተልእኾኣዊ ዕማምን ርክባዊ መርበብን ኣለወን።

ብዘይካ’ዚ፡ Restoring Family Links ንዅላቶም ግዱሳትን ፍሉያት ጕዳያት ንዝከታተሉን ሰባት ዝኸውን ን ሕጋዊ መምርሒ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት ናይ ቤልጅዩም ዝምልከት ሓበሬታ የቕርብ።

Restoring Family Links ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ዝወሃብ ኣገልግሎት ኰይኑ፡ ምስ ካልኦት ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ከምኡ’ውን ኣብ ዞባታት ኲናት ምስ ዝነጥፉ ፍሉያት ልኡኻት ብምትሕብባር እንሰርሓሉ እዩ። ውልቃዊ ሃለዋትን ባህላዊ ኣተራጕማን ናይ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኵላቶም ዝቐርቡ ጠለባት ከም ምስጢራት እዮም ዝረኣዩ። ትካል ቀይሕ መስቀል ካብ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣቐዲሙ ንጹር ፍቓድ ክሳብ ዘይረኸበ፡ ንውልቃዊ ሓበሬታ ምስ ሳልሳይ ኣካል ብፍጹም ኣይካፈሎን እዩ።

Restoring Family Links ኣብ’ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ መዳያት ይሕግዘኩም፦

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.