Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta

  • Ku xifdi lambarada taleefonka qoyska qalbi ahaan.
  • U sheeg xubnaha qoyska iyo saaxibada wadada scodaalka aad qorsheyneysid inaad isticmaashid.
  • Isku day inaad heshid boostada Laanqeerta Cas ama Bisha Cas sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah kadib markii aad xiriir la lumisid xubno walboo qoyska ah.
  • Xifdi dhammaan ciwaanada xubnaha qoyskaaga iyo saaxibada.
  • Hubi in adiga iyo qoyskaaga isticmaashaan jaakadaha nolosha ku haboon.
  • Haddii aad la safreysid carruurta, ku caawi iyaga inaad xifdisid warbixinta wax ku oolka ah, sida magacyada waaladiinta.
  • Ogeysii safarkaaga xubnaha qoyska waqti ku waqti iyo halka aad joogtid.
  • Haddii aad lagu xiro, u sheeg booliska inaadan rabin inaad kala go’daan qoyskaaga.