Lumitaanka xiriirka ee xiggaxukunka maxkamada ama xukumida

Nasiib daro, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadinada qaraabada haddii aad nagula soo xiriireysid sida la xiriirta xukunka maxkamada (tusaale ahaan, la xiriirto taageerada garoobta/garoobta). Badelkii, fadlan kala tasho qareenka kugu caawiyay dacwadaha la xiriira

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.