Restoring Family Links: caawinayo qoyskaaga

Restoring Family Links (Soo celinta Xiriirada Qoyska) waa adeeg bilaash ah ee ay bixiyaan Belgian Red Cross-Flanders. Waa hay'ad dhexdhaxaad ah – sida Laanqeerta Cas guud ahaanba –waxay la shaqeysaa bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas (Red Cross and Red Crescent), iyo sidoo kale ergooyin gaar ah ee aagaga qilaafka. Dhammaan codsiyada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo xaalada gaarka ah ee shaqsiga iyo xaalada dhaqanka.

Wax badan ka baro Restoring Family Links

Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta

Ku xifdi lambarada taleefonka qoyska qalbi ahaan.
Haddii aad la safreysid carruurta, ku caawi iyaga inaad xifdisid warbixinta wax ku oolka ah, sida magacyada waaladiinta.
U sheeg xubnaha qoyska iyo saaxibada wadada scodaalka aad qorsheyneysid inaad isticmaashid.
Ogeysii safarkaaga xubnaha qoyska waqti ku waqti iyo halka aad joogtid.
Xifdi dhammaan ciwaanada xubnaha qoyskaaga iyo saaxibada.
Isku day inaad heshid boostada Laanqeerta Cas ama Bisha Cas sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah kadib markii aad xiriir la lumisid xubno walboo qoyska ah.
Hubi in adiga iyo qoyskaaga isticmaashaan jaakadaha nolosha ku haboon.
Haddii aad lagu xiro, u sheeg booliska inaadan rabin inaad kala go’daan qoyskaaga.
×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.