Restoring Family Links: caawinayo qoyskaaga

Restoring Family Links (Soo celinta Xiriirada Qoyska) waa adeeg bilaash ah ee ay bixiyaan Belgian Red Cross-Flanders. Waa hay'ad dhexdhaxaad ah – sida Laanqeerta Cas guud ahaanba –waxay la shaqeysaa bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas (Red Cross and Red Crescent), iyo sidoo kale ergooyin gaar ah ee aagaga qilaafka. Dhammaan codsiyada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo xaalada gaarka ah ee shaqsiga iyo xaalada dhaqanka.

Wax badan ka baro Restoring Family Links

Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta

Ku xifdi lambarada taleefonka qoyska qalbi ahaan.
Haddii aad la safreysid carruurta, ku caawi iyaga inaad xifdisid warbixinta wax ku oolka ah, sida magacyada waaladiinta.
U sheeg xubnaha qoyska iyo saaxibada wadada scodaalka aad qorsheyneysid inaad isticmaashid.
Ogeysii safarkaaga xubnaha qoyska waqti ku waqti iyo halka aad joogtid.
Xifdi dhammaan ciwaanada xubnaha qoyskaaga iyo saaxibada.
Isku day inaad heshid boostada Laanqeerta Cas ama Bisha Cas sida ugu dhaqsiha badan ee suurtogalka ah kadib markii aad xiriir la lumisid xubno walboo qoyska ah.
Hubi in adiga iyo qoyskaaga isticmaashaan jaakadaha nolosha ku haboon.
Haddii aad lagu xiro, u sheeg booliska inaadan rabin inaad kala go’daan qoyskaaga.