د لومړۍ یا دوهمې نړیوالې جګړې پرمهال له لاسه وتلې اړیکه

 د سور صلیب نړیوالې کمیټې (ICRC) آرشیف د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې د قربانیانو په اړه د معلوماتو ذخیره لري، چې د دغو جګړو په جریان کې د بشري کار ترسره کولو پرمهال د ICRC لخوا راټول شوي دي.

 • د لومړۍ نړیوالې جګړې په تړاو، د افرادو لپاره د ICRC آرشیف ډیجیټلي شوی دی او آنلاین په http://grandeguerre.icrc.org (په انګلسي ژبه) https://grandeguerre.icrc.org/fr/  (په فرانسوي ژبه) کې لټول کیدی شي.
 • که تاسې د دوهمې نړیوالې جګړې پرمهال توقیف شوي کوم چا (نظامي افراد یا ملکیان) په اړه د معلوماتو لټون کوئ نو تاسې کولی شئ خپل غوښتنلیک دلته وسپارئ (لنک په انګلسي ژبه؛ همدارنګه په فرانسوي ژبه او عربي ژبه کې هم شتون لري). 

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.