د مهاجرت له امله د اړیکې له لاسه ورکول

تاسې څه کولی شئ؟

تاسې کولی شئ ستاسې خپلوان ټولنیزو رسنیو کې ولټوئ، د شریکو اړیکو له لارې او یا هم د "مخ موندلو" ویب پاڼې له لارې ولټوئ.

خپل لټون پیل کړئ

موږ تاسې سره څنګه مرسته کولی شو؟

موږ کولی شو تاسې سره ستاسې د خپلوانو لټون کې مرسته وکړو که چیرې د هغوی سره تاسې د مهاجرت له امله اړیکه له لاسه ورکړې وي. دا یو وړیا خدمت دی او ستاسې معلوماتو سره محرمانه چلند کیږي. دا معلومات یوازې ستاسې د واضح رضایت له مخې او ستاسې د کورنۍ د غړو موندلو کې تاسې سره د مرستې په موخه د سور صلیب یا نورو سازمانونو سره شریکیږي.

ستاسې د خپلوانو موندلو لپاره د پروسې پیل کولو لپاره، دا مرحلې تعقیب کړئ:

 1. زموږ سره د ملاقات لپاره اړیکه ونیسئ.
 2. په ټاکل شوي وخت زموږ دفتر ته راشئ.
 3. موږ ته اړین معلومات راکړئ او اړوند فورمې لاسلیک کړئ.

 د ملاقات وخت اخیستل

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.