د مهاجرت له امله د اړیکې له لاسه ورکول

تاسې څه کولی شئ؟

تاسې کولی شئ ستاسې خپلوان ټولنیزو رسنیو کې ولټوئ، د شریکو اړیکو له لارې او یا هم د "مخ موندلو" ویب پاڼې له لارې ولټوئ.

خپل لټون پیل کړئ

موږ تاسې سره څنګه مرسته کولی شو؟

موږ کولی شو تاسې سره ستاسې د خپلوانو لټون کې مرسته وکړو که چیرې د هغوی سره تاسې د مهاجرت له امله اړیکه له لاسه ورکړې وي. دا یو وړیا خدمت دی او ستاسې معلوماتو سره محرمانه چلند کیږي. دا معلومات یوازې ستاسې د واضح رضایت له مخې او ستاسې د کورنۍ د غړو موندلو کې تاسې سره د مرستې په موخه د سور صلیب یا نورو سازمانونو سره شریکیږي.

ستاسې د خپلوانو موندلو لپاره د پروسې پیل کولو لپاره، دا مرحلې تعقیب کړئ:

 1. زموږ سره د ملاقات لپاره اړیکه ونیسئ.
 2. په ټاکل شوي وخت زموږ دفتر ته راشئ.
 3. موږ ته اړین معلومات راکړئ او اړوند فورمې لاسلیک کړئ.

 د ملاقات وخت اخیستل

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we ook analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid. Wil je graag de cookies afstemmen op jouw voorkeur dan kan dat hieronder. 

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy