د محکمې د امر یا قضاوت له امله د اړیکې له لاسه ورکول

په خواشینۍ سره موږ د کورنۍ د هغه غړو لټون کې مرسته نشو کولی که چیرې د محکمې د امر یا قضاوت له امله مو اړیکه ورسره له لاسه ورکړې وي او تاسې پدې تړاو موږ سره اړیکه ونیسئ (لکه د ساتنې/نفقې په تړاو). پرځای یې، د هغه وکیل سره مشوره وکړئ چې د محکمې اړوند پروسه کې تاسې سره مرسته کړې وي.