د قبولیت یا فرزندي له امله د اړیکې له لاسه ورکول

 

خواشینۍ سره موږ د هغه خپلوانو لټون کې مرسته نشو کولی چې د قبولیت یا فرزندي له امله ورسره اړیکه پرې شوي وي. موږ په درنښت تاسې دغه لاندې سازمانونو ته راجع کوو چې هغوی به ممکن د دې مسلې په تړاو تاسې سره مرسته وکړی شي:

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.