موندل

د Restoring Family Links تاسې سره ستاسې د ورک خپلوانو لټون او د کورنۍ غړو سره بیرته اړیکې ټینګولو کې مرسته کوي.

موږ د سور صلیب او د سره میاشت نورو ټولنو او همدارنګه د جګړې ساحو کې ځانګړي استازو سره همکاري کوو. ټولو غوښتنو سره محرمانه چلند کیږي، او د افرادو شخصي وضعیت او کلتوري شالید په پام کې نیول کیږي. سور صلیب یوازې دمخه رضایت سره د افرادو معلومات د نورو (سور صلیب) سازمانونو سره شریکوي.

موږ کولی شو تاسې سره مرسته وکړو چې تاسې خپل د کورنۍ غړي ومومئ او اړیکه ورسره بیرته ټینګه کړئ که چیرې د لاندې دلایلو له امله مو ورسره اړیکه له لاسه ورکړې وي:

×

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy