موندل

د Restoring Family Links تاسې سره ستاسې د ورک خپلوانو لټون او د کورنۍ غړو سره بیرته اړیکې ټینګولو کې مرسته کوي.

موږ د سور صلیب او د سره میاشت نورو ټولنو او همدارنګه د جګړې ساحو کې ځانګړي استازو سره همکاري کوو. ټولو غوښتنو سره محرمانه چلند کیږي، او د افرادو شخصي وضعیت او کلتوري شالید په پام کې نیول کیږي. سور صلیب یوازې دمخه رضایت سره د افرادو معلومات د نورو (سور صلیب) سازمانونو سره شریکوي.

موږ کولی شو تاسې سره مرسته وکړو چې تاسې خپل د کورنۍ غړي ومومئ او اړیکه ورسره بیرته ټینګه کړئ که چیرې د لاندې دلایلو له امله مو ورسره اړیکه له لاسه ورکړې وي:

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.