د سور صلیب پیغامونو په اړه پوښتنې

   Heb je al een dossier bij het Rode Kruis?
   Avez-vous déjà un dossier chez La Croix Rouge?
   Do you already have a dossier at the Red Cross?

   Indien ja, geef het nummer van jouw dossier.
   Si oui, indiquez votre numéro de dossier.
   If yes, provide the number of your dossier.

   Wie zoek je?
   Qui cherchez-vous?
   Who are you looking for?

   Heb je nog opmerkingen of aanvullingen? Bv. extra info over de contactpersoon. 
   Avez-vous des commentaires ou des ajouts? P. ex. informations supplémentaires sur la personne de contact.
   Do you have any remarks or additons? Eg. extra info about the contact person.

   Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

   Toutes les données que vous communiquez via ce formulaire sont traitées conformément à la politique relative aux données. Si vous voulez en savoir plus sur cette politique et sur ce que nous faisons avec vos données, cliquez ici.

   All data that you complete on this form will be processed in accordance with our data policy. Want to find out more about this policy and what we do with your data? Click here for more info.

   ×

     De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

     The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.