د موندلو په اړه پوښتنې

   Heb je al een dossier bij het Rode Kruis?
   Avez-vous déjà un dossier chez La Croix Rouge?
   Do you already have a dossier at the Red Cross?

   Indien ja, geef het nummer van jouw dossier.
   Si oui, indiquez votre numéro de dossier.
   If yes, provide the number of your dossier.

   Wie zoek je?
   Qui cherchez-vous?
   Who are you looking for?

   Heb je nog opmerkingen of aanvullingen? Bv. extra info over de contactpersoon. 
   Avez-vous des commentaires ou des ajouts? P. ex. informations supplémentaires sur la personne de contact.
   Do you have any remarks or additons? Eg. extra info about the contact person.

   Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

   Toutes les données que vous communiquez via ce formulaire sont traitées conformément à la politique relative aux données. Si vous voulez en savoir plus sur cette politique et sur ce que nous faisons avec vos données, cliquez ici.

   All data that you complete on this form will be processed in accordance with our data policy. Want to find out more about this policy and what we do with your data? Click here for more info.

     De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

     Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

     The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.