د Restoring Family Links په اړه

هر کال د جنګ، وسله وال نښتو، طبیعي ناورینونو یا مهاجرت له امله زرګونه خلک د یو بل سره اړیکې له لاسه ورکوي. د نړیوال بشري قانون له مخې هرڅوک حق لري پوهه شي چې په هغه خپلوانو یې څه شوي د کومو سره چې هغې اړیکه له لاسه ورکړې ده.

د بلجیم سور صلیب – فلانډرز لخوا د "Restoring Family Links" (د کورنۍ اړیکو بیرته پرځای کولو( خدمت تاسې سره مرسته کوي چې خپل ورک خپلوان ولټوئ او د خپلې کورنۍ غړو سره بیرته اړیکه ټینګه کړئ. موږ په ټوله نړۍ کې د سور صلیب نړیوالې کمیټې (ICRC) او د سور صلیب او سره میاشت نورو ټولنو سره همکاري کوو. دغه ټول نهادونه په نړۍ کې د ورکو خپلوانو موندلو لپاره خپل ځانګړی جواز او شبکه لري.

Restoring Family Links د کورنۍ سره یوځای کیدو لپاره لیواله افرادو ته د بلجیم طرزالعمل په اړه معلومات او همدارنګه ځانګړي قضیو تعقیب چاره هم برابروي.

د Restoring Family Links یو وړیا خدمت دی، چې د دې لپاره موږ د سور صلیب او د سره میاشت نورو ټولنو او همدارنګه د جګړې ساحو کې ځانګړي استازو سره همکاري کوو. ټولو غوښتنو سره محرمانه چلند کیږي، او د افرادو شخصي وضعیت او کلتوري شالید په پام کې نیول کیږي. سور صلیب هیڅ کله هم د روښانه او واضح رضایت پرته دریمو ډلو ته د افرادو معلومات نه ورکوي.

د Restoring Family Links لاندې مواردو کې تاسې سره مرسته کوي:

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.