د Restoring Family Links په اړه

هر کال د جنګ، وسله وال نښتو، طبیعي ناورینونو یا مهاجرت له امله زرګونه خلک د یو بل سره اړیکې له لاسه ورکوي. د نړیوال بشري قانون له مخې هرڅوک حق لري پوهه شي چې په هغه خپلوانو یې څه شوي د کومو سره چې هغې اړیکه له لاسه ورکړې ده.

د بلجیم سور صلیب – فلانډرز لخوا د "Restoring Family Links" (د کورنۍ اړیکو بیرته پرځای کولو( خدمت تاسې سره مرسته کوي چې خپل ورک خپلوان ولټوئ او د خپلې کورنۍ غړو سره بیرته اړیکه ټینګه کړئ. موږ په ټوله نړۍ کې د سور صلیب نړیوالې کمیټې (ICRC) او د سور صلیب او سره میاشت نورو ټولنو سره همکاري کوو. دغه ټول نهادونه په نړۍ کې د ورکو خپلوانو موندلو لپاره خپل ځانګړی جواز او شبکه لري.

Restoring Family Links د کورنۍ سره یوځای کیدو لپاره لیواله افرادو ته د بلجیم طرزالعمل په اړه معلومات او همدارنګه ځانګړي قضیو تعقیب چاره هم برابروي.

Restoring Family Links یو وړیا خدمت دی، چې د دې لپاره موږ د سور صلیب او د سره میاشت نورو ټولنو او همدا رنګه د جګړې ساحو کې ځانګړي استازو سره همکاري کوو. ټولو غوښتنو سره محرمانه چلند کیږي، او دافرادو شخصي وضعیت اوکلتوري شالیدپه پام کې نیول کیږي. 

د Restoring Family Links لاندې مواردو کې تاسې سره مرسته کوي:

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.