د Restoring Family Links په اړه

هر کال د جنګ، وسله وال نښتو، طبیعي ناورینونو یا مهاجرت له امله زرګونه خلک د یو بل سره اړیکې له لاسه ورکوي. د نړیوال بشري قانون له مخې هرڅوک حق لري پوهه شي چې په هغه خپلوانو یې څه شوي د کومو سره چې هغې اړیکه له لاسه ورکړې ده.

د بلجیم سور صلیب – فلانډرز لخوا د "Restoring Family Links" (د کورنۍ اړیکو بیرته پرځای کولو( خدمت تاسې سره مرسته کوي چې خپل ورک خپلوان ولټوئ او د خپلې کورنۍ غړو سره بیرته اړیکه ټینګه کړئ. موږ په ټوله نړۍ کې د سور صلیب نړیوالې کمیټې (ICRC) او د سور صلیب او سره میاشت نورو ټولنو سره همکاري کوو. دغه ټول نهادونه په نړۍ کې د ورکو خپلوانو موندلو لپاره خپل ځانګړی جواز او شبکه لري.

Restoring Family Links د کورنۍ سره یوځای کیدو لپاره لیواله افرادو ته د بلجیم طرزالعمل په اړه معلومات او همدارنګه ځانګړي قضیو تعقیب چاره هم برابروي.

د Restoring Family Links یو وړیا خدمت دی، چې د دې لپاره موږ د سور صلیب او د سره میاشت نورو ټولنو او همدارنګه د جګړې ساحو کې ځانګړي استازو سره همکاري کوو. ټولو غوښتنو سره محرمانه چلند کیږي، او د افرادو شخصي وضعیت او کلتوري شالید په پام کې نیول کیږي. سور صلیب هیڅ کله هم د روښانه او واضح رضایت پرته دریمو ډلو ته د افرادو معلومات نه ورکوي.

د Restoring Family Links لاندې مواردو کې تاسې سره مرسته کوي:

×

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy