نکات ایمنی برای مهاجران

نمبر تلیفون‎های اقارب را از حفظ کنید.

به اعضای فامیل و دوستان، مسیر مهاجرت که می‎خواهید در پیش بگیرید را بگویید.

در صورت از دست دادن تماس با هر عضو فامیل، کوشش کنید در زودترین وقت یک مرکز صلیب سرخ یا سره میاشت را پیدا کنید.

همه آدرس‎ ایمیل‎‎های اعضای فامیل و دوستان خود را حفظ کنید.

اطمینان حاصل کنید که شما و فامیل تان از جلیقه‎های نجات مناسب استفاده می‎کنید.

در صورت مسافرت با اطفال، به آنها کمک کنید تا معلومات مفید مثل نام والدین را به خاطر داشته باشند.

اعضای فامیل خود را گاه و بیگاه در سفر خود و در جایی که هستید باخبر کنید.

اگر گرفتار شدید، به پولیس بگویید که نمی‎خواهید از فامیل خود جدا شوید.