از دست رفتن ارتباط فامیل به دلیل مهاجرت

چی کاری می‎توانید انجام دهید؟

شما می‎توانید در رسانه‎های اجتماعی، ذریعه مخاطبین مشترک یا در ویب سایت اختصاصی "ردگیری ذریعه چهره" به جستجوی اقارب خود بپردازید.

جستجوی خود را شروع کنید

ما چطور می‎توانیم به شما کمک کنیم؟

اگر به دلیل مهاجرت ارتباط خود را از دست داده‎اید ما می‎توانیم در جستجوی شما برای یافتن اقارب‎تان به شما کمک کنیم. این خدمات رایگان است و معلومات شما محرم محسوب می‎شود. معلومات شما در داخل جوامع صلیب سرخ یا با سازمان‎های دیگر فقط با رضایت صریح شما و فقط به منظور کمک به شما برای یافتن اعضای فامیل ‎تان در میان گذاشته می‎شود.

برای شروع پروسیجر ردیابی اقارب خود، این مراحل را دنبال کنید:

 1. برای تعیین قرار ملاقات با ما به تماس شوید.
 2. در زمان تعیین شده به اداره ما بیایید.
 3. معلومات مورد ضرورت را برای ما تهیه کرده و فورمه‎‎های مربوطه را امضاء کنید.

تعیین وقت ملاقات

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookies policy om verder te surfen.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy