درخواست‎های در رابطه با مسائل مربوط به پولیس

ما متاسفیم که نمی‎توانیم در جستجو برای اعضای گمشده فامیل در زمینه مسائل مربوط به پولیس مثلاً ناپدید شدن فرد در شرایط مشکوک کمک کنیم. برای چنین درخواست‎های عاجل، لطفا مستقیماً با پولیس به تماس شوید:  

http://www.police.be/en  (به لسان انگلیسی)؛
http://www.police.be/fr  (به لسان فرانسوی)؛
http://www.politie.be  (به لسان هالندی).