تحقیقات ژنتیک و تاریخچه-فامیلی

اگر با ما تنها در زمینه تحقیق ژنتیکی به تماس می شوید، ما متاسفیم که نمی‎توانیم در جستجو برای اعضای فامیل کمک کنیم. سازمان‎های زیر ممکن است بتوانند در این مورد به شما کمک کنند: