از دست رفتن ارتباط فامیلی به دلیل درگیری مسلحانه یا آزار و اذیت

چی کاری می‎توانید انجام دهید؟

شما می‎توانید در رسانه‎های اجتماعی، ذریعه مخاطبین مشترک یا در ویب سایت اختصاصی "ردگیری ذریعه چهره" به جستجوی اقارب خود بپردازید.

جستجوی خود را شروع کنید

ما چطور می‎توانیم به شما کمک کنیم؟

اگر به دلیل درگیری مسلحانه یا آزار و اذیت، ارتباط خود را از دست داده‎اید ما می‎توانیم در جستجوی شما برای یافتن اقارب‎تان به شما کمک کنیم. این خدمات رایگان است و معلومات شما محرم محسوب می‎شود. معلومات شما در داخل جوامع صلیب سرخ یا با سازمان‎های دیگر فقط با رضایت صریح شما و فقط به منظور کمک به شما برای یافتن اعضای فامیل‎تان در میان گذاشته می‎شود.

برای شروع پروسیجر ردیابی اقارب خود، این مراحل را دنبال کنید:

 1. برای تعیین قرار ملاقات با ما به تماس شوید.
 2. در زمان تعیین شده به اداره ما بیایید.
 3. معلومات مورد ضرورت را برای ما تهیه کرده و فورمه‎‎های مربوطه را امضاء کنید.

تعیین وقت ملاقات

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.