از دست رفتن ارتباط فامیلی به دلیل درگیری مسلحانه یا آزار و اذیت

چی کاری می‎توانید انجام دهید؟

شما می‎توانید در رسانه‎های اجتماعی، ذریعه مخاطبین مشترک یا در ویب سایت اختصاصی "ردگیری ذریعه چهره" به جستجوی اقارب خود بپردازید.

جستجوی خود را شروع کنید

ما چطور می‎توانیم به شما کمک کنیم؟

اگر به دلیل درگیری مسلحانه یا آزار و اذیت، ارتباط خود را از دست داده‎اید ما می‎توانیم در جستجوی شما برای یافتن اقارب‎تان به شما کمک کنیم. این خدمات رایگان است و معلومات شما محرم محسوب می‎شود. معلومات شما در داخل جوامع صلیب سرخ یا با سازمان‎های دیگر فقط با رضایت صریح شما و فقط به منظور کمک به شما برای یافتن اعضای فامیل‎تان در میان گذاشته می‎شود.

برای شروع پروسیجر ردیابی اقارب خود، این مراحل را دنبال کنید:

  1. برای تعیین قرار ملاقات با ما به تماس شوید.
  2. در زمان تعیین شده به اداره ما بیایید.
  3. معلومات مورد ضرورت را برای ما تهیه کرده و فورمه‎‎های مربوطه را امضاء کنید.

تعیین وقت ملاقات