ردگیری

وگرام Restoring Family Links به شما در جستجوی اقارب گمشده و برقراری دوباره ارتباط با اعضای فامیل کمک می‎کند.

ما با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت، و همچنین با نمایندگان خاص در مناطق درگیری‎، همکاری می‎کنیم. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. صلیب سرخ فقط با رضایت افراد معلومات شخصی آنها را با دیگر سازمان‎های (صلیب سرخ) در میان می‎گذارد.

گر ارتباط شما با اعضای فامیل‎تان به هر یک از دلایل زیر از دست رفته باشد ما می‎توانیم به شما در پیدا کردن عضو گمشده و برقراری دوباره ارتباط کمک کنیم: