پیام‎های صلیب سرخ

در مناطق آسیب‎دیده و مصیبت‎زده، بیشتر چینل‎های ارتباطی معمول مثل لین ها و شبکه‎های تلیفون، خدمات پستی و انترنت دچار اختلال می‎شوند. پیام‎های صلیب سرخ کمک می‎کنند تا ارتباطات بین منطقه آسیب دیده و جهان خارج را بازسازی کنید.

 1. پیام‎ها در سراسر جهان جمع‎آوری می‎شوند.
 2. پیام‎ها ذریعه داوطلبان محلی اخذ و تحویل می‎شوند.
 3. در صورت ضرورت، پیام با صدای بلند خوانده می‎شود.
 4. در صورت امکان، ما یک ارتباط تلفنی یا اسکایپ برقرار می‎کنیم.

منحیث یک سازمان بی‎طرف، صلیب سرخ اجازه دسترسی به مناطق درگیری و یا مصیبت‎زده را  دارد که به سازمان‎های دیگر اعطاء نمی‎شود. با این حال، این بی‎طرفی به این معنی نیز است که قوانین سختگیرانه‎ای نافذ است که تعیین می‎کنند پیام صلیب سرخ حاوی چی معلوماتی می‎تواند و نمی‎تواند باشد. توجه داشته باشید که در شرایط خاص مثلاً زمانی که مخاطب تحت نظر است، پیام‎ها ذریعه مقامات محلی خوانده می‎شوند.

پیام صلیب سرخ صرفا می‎تواند بشمول معلومات ذیل باشد:

 • اخبار شخصی یا فامیلی؛
 • عکس ها؛
 • در بعضی موارد، اسناد رسمی.

پیام صلیب سرخ نمی‎تواند مشمول معلومات ذیل باشد:

 • انتقال‎های پولی،
 • اخبار تحولات سیاسی.

رای ارسال پیام، شما باید حداقل نام و آدرس مکمل مخاطب را بدانید. اگر این معلومات را نداشته باشید می‎توانید یک درخواست ردگیری را شروع کنید.

می‎خواهید یک پیام صلیب سرخ بفرستید؟ تماس با ما

 

   This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
   For more info about our cookies, please read our cookies policy.