پیام‎های صلیب سرخ

در مناطق آسیب‎دیده و مصیبت‎زده، بیشتر چینل‎های ارتباطی معمول مثل لین ها و شبکه‎های تلیفون، خدمات پستی و انترنت دچار اختلال می‎شوند. پیام‎های صلیب سرخ کمک می‎کنند تا ارتباطات بین منطقه آسیب دیده و جهان خارج را بازسازی کنید.

 1. پیام‎ها در سراسر جهان جمع‎آوری می‎شوند.
 2. پیام‎ها ذریعه داوطلبان محلی اخذ و تحویل می‎شوند.
 3. در صورت ضرورت، پیام با صدای بلند خوانده می‎شود.
 4. در صورت امکان، ما یک ارتباط تلفنی یا اسکایپ برقرار می‎کنیم.

منحیث یک سازمان بی‎طرف، صلیب سرخ اجازه دسترسی به مناطق درگیری و یا مصیبت‎زده را  دارد که به سازمان‎های دیگر اعطاء نمی‎شود. با این حال، این بی‎طرفی به این معنی نیز است که قوانین سختگیرانه‎ای نافذ است که تعیین می‎کنند پیام صلیب سرخ حاوی چی معلوماتی می‎تواند و نمی‎تواند باشد. توجه داشته باشید که در شرایط خاص مثلاً زمانی که مخاطب تحت نظر است، پیام‎ها ذریعه مقامات محلی خوانده می‎شوند.

پیام صلیب سرخ صرفا می‎تواند بشمول معلومات ذیل باشد:

 • اخبار شخصی یا فامیلی؛
 • عکس ها؛
 • در بعضی موارد، اسناد رسمی.

پیام صلیب سرخ نمی‎تواند مشمول معلومات ذیل باشد:

 • انتقال‎های پولی،
 • اخبار تحولات سیاسی.

رای ارسال پیام، شما باید حداقل نام و آدرس مکمل مخاطب را بدانید. اگر این معلومات را نداشته باشید می‎توانید یک درخواست ردگیری را شروع کنید.

می‎خواهید یک پیام صلیب سرخ بفرستید؟ تماس با ما

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.