پیام‎های صلیب سرخ

در مناطق آسیب‎دیده و مصیبت‎زده، بیشتر چینل‎های ارتباطی معمول مثل لین ها و شبکه‎های تلیفون، خدمات پستی و انترنت دچار اختلال می‎شوند. پیام‎های صلیب سرخ کمک می‎کنند تا ارتباطات بین منطقه آسیب دیده و جهان خارج را بازسازی کنید.

 1. پیام‎ها در سراسر جهان جمع‎آوری می‎شوند.
 2. پیام‎ها ذریعه داوطلبان محلی اخذ و تحویل می‎شوند.
 3. در صورت ضرورت، پیام با صدای بلند خوانده می‎شود.
 4. در صورت امکان، ما یک ارتباط تلفنی یا اسکایپ برقرار می‎کنیم.

منحیث یک سازمان بی‎طرف، صلیب سرخ اجازه دسترسی به مناطق درگیری و یا مصیبت‎زده را  دارد که به سازمان‎های دیگر اعطاء نمی‎شود. با این حال، این بی‎طرفی به این معنی نیز است که قوانین سختگیرانه‎ای نافذ است که تعیین می‎کنند پیام صلیب سرخ حاوی چی معلوماتی می‎تواند و نمی‎تواند باشد. توجه داشته باشید که در شرایط خاص مثلاً زمانی که مخاطب تحت نظر است، پیام‎ها ذریعه مقامات محلی خوانده می‎شوند.

پیام صلیب سرخ صرفا می‎تواند بشمول معلومات ذیل باشد:

 • اخبار شخصی یا فامیلی؛
 • عکس ها؛
 • در بعضی موارد، اسناد رسمی.

پیام صلیب سرخ نمی‎تواند مشمول معلومات ذیل باشد:

 • انتقال‎های پولی،
 • اخبار تحولات سیاسی.

رای ارسال پیام، شما باید حداقل نام و آدرس مکمل مخاطب را بدانید. اگر این معلومات را نداشته باشید می‎توانید یک درخواست ردگیری را شروع کنید.

می‎خواهید یک پیام صلیب سرخ بفرستید؟ تماس با ما

 

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.