بهم پیوستن دوباره فامیل

اگر به شما حفاظت بین المللی (پناهندگی رسمی یا وضعیت حفاظت فرعی) در بلجیم اعطا شده است، شما حق دارید اعضای خاصی از فامیل خود را به بلجیم بیاورید تا به شما یکجا شوند. این پروسیجر 'بهم پیوستن دوباره فامیل'، همانطور که در ماده ۱۰ قانون ۱۵ دسمبر ۱۹۸۰ بلجیم درباره دسترسی به قلمرو، اقامت، استقرار و دیپورت اتباع بیگانه آمده است، به صورت اصلاح شده، به اعضای مشخص فامیل که در کشورتان پشت سر گذاشته شده‎اند، یا در کشور دیگری زندگی می‎کنند اعمال می‎شود.

طبق قوانین بلجیم فقط اعضای خاص فامیل، واجد شرایط برای پروسیجر بهم پیوستن دوباره هستند. پنج کتگوری اعضای فامیل اگر معیارهای قانونی را داشته باشند و بتوانند شواهد مستند مورد ضرورت را ارائه نمایند، می‎توانند "به صورت قانونی" مطابق ماده ۱۰ در بلجیم به شما بپیوندند:

 • همسر شما؛
 • فرزندان زیر ۱۸ سال شما؛
 • فرزندان معلول ۱۸ سال یا بالاتر شما؛
 • اگر شما زیر سن قانونی بدون همراه هستید (به عبارت دیگر زیر ۱۸ سال)، والدین وبرادران و خواهران زیر ۱۸ سال یا برادر و خواهر معلول ۱۸ سال یا بالاتر.

آیا بهم پیوستن دوباره فامیل برای شما امکان دارد؟

اعضای دیگر فامیل شما (فرزندان سالم ۱۸ ساله و بالاتر شما و نواسه ‎ها، برادر زاده‎ها، خواهر زاده‎ها، شریک‎های زندگی غیر رسمی شما وغیره) نمی‎توانند تحت شرایط بهم پیوستن دوباره فامیل در بلجیم با شما یکجا شوند. با این حال، تحت شرایط خاص آنها می‎توانند برای اجازه اقامه در بلجیم به دلایل بشردوستانه، بر بنیاد ماده ۹ و ۱۳ قانون ذکر شده در بالا درخواست دهند.

برخلاف قانون بهم پیوستن دوباره فامیل، ویزه بشردوستانه حق قانونی فرد نبوده بلکه حسن نیت مقامات بلجیم به یک عضو فامیل است که می‎خواهد به شما در بلجیم بپیوندد اما مطابق ماده ۱۰ یک عضو واجد شرایط فامیل نیست. قانون بلجیم هیچگونه ضروریات خاصی را برای صدور ویزه بشردوستانه تصریح نکرده است. در بدل آن، این تصمیم به اختیار اداره مهاجرت بلجیم واگذار می‎شود که بر بنیاد پروسیجر هر مورد را بصورت انفرادی بررسی می‎کند که آیا شرایطی که باید به طور مناسب ارایه شوند با معیاراتی که عضو مربوطه فامیل برای اقامه در بلجیم باید دارا باشند مطابقت دارد یا خیر. با این حال، ما توجه شما را در این ارتباط به ماهیت بالقوه طولانی و پیچیده بهم پیوستن دوباره فامیل و پروسه های ویزه بشردوستانه جلب می کنیم.

این ویب سایت تنها معلوماتی را درباره بهم پیوستن دوباره فامیل در بلجیم برای افرادی که به آنها پناهندگی اعطاء شده یا افرادی که محافظت فرعی دریافت کرده‎اند ارائه می‎دهد. با توجه به پیچیدگی پروسه درخواست ویزه بشردوستانه، ما پیشنهاد می‎کنیم با یک وکیل یا یا سازمان که میتواند مشوره حقوقی ارائه نماید مشوره نمایید. صلیب سرخ نمی‎تواند به شما در قسمت هیچگونه درخواست ویزه بشردوستانه کمک کند.

ما شما را به ویب سایت زیر راجع می کنیم:

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.