درباره Restoring Family Links

هر سال هزاران نفر به دلیل جنگ، درگیری مسلحانه، حوادث طبیعی یا مهاجرت ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‎دهند. تحت قوانین بین المللی بشردوستانه، همه حق دارند بدانند که برای اقاربی که ارتباطشان را از دست داده‎اند، چی اتفاقی افتاده است.

خدمات "Restoring Family Links" (اعاده ارتباطات فامیلی) که ذریعه صلیب سرخ بلجیم- فلاندرز ارائه می‎شود در جستجوی اقارب گمشده و برقراری ارتباط دوباره با اعضای فامیل به شما کمک می‎کند. ما با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت در سراسر جهان همکاری می کنیم. هر یک از این‎ها ماموریت و شبکه منحصر به فرد خود را دارد و به آنها اجازه می‎دهد که اقارب گمشده را در سراسر جهان پیدا کنند.

Restoring Family Links همچنان معلوماتی درمورد رویه بلژیکی جهت الحاق به فامیل ارائه میدهد که به افرادیکه دارای وضعیت حمایت بین المللی در بلژیک استند ارائه میگردد.

پروگرام Restoring Family Links خدمات رایگان است که ما برای ارائه آن با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر، همکاری می‎کنیم. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. 

پروگرام Restoring Family Links در موارد زیر به شما کمک می کند: