درباره Restoring Family Links

هر سال هزاران نفر به دلیل جنگ، درگیری مسلحانه، حوادث طبیعی یا مهاجرت ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‎دهند. تحت قوانین بین المللی بشردوستانه، همه حق دارند بدانند که برای اقاربی که ارتباطشان را از دست داده‎اند، چی اتفاقی افتاده است.

خدمات "Restoring Family Links" (اعاده ارتباطات فامیلی) که ذریعه صلیب سرخ بلجیم- فلاندرز ارائه می‎شود در جستجوی اقارب گمشده و برقراری ارتباط دوباره با اعضای فامیل به شما کمک می‎کند. ما با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت در سراسر جهان همکاری می کنیم. هر یک از این‎ها ماموریت و شبکه منحصر به فرد خود را دارد و به آنها اجازه می‎دهد که اقارب گمشده را در سراسر جهان پیدا کنند.

Restoring Family Links همچنین معلوماتی در مورد پروسیجر‎های بهم پیوستن دوباره فامیل در بلجیم را در اختیار افراد علاقه‎مند قرار داده و موارد خاص را پیگیری می‎کند.

پروگرام Restoring Family Links خدمات رایگان است که ما برای ارائه آن با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر، همکاری می‎کنیم. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. 

پروگرام Restoring Family Links در موارد زیر به شما کمک می کند: