درباره Restoring Family Links

هر سال هزاران نفر به دلیل جنگ، درگیری مسلحانه، حوادث طبیعی یا مهاجرت ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‎دهند. تحت قوانین بین المللی بشردوستانه، همه حق دارند بدانند که برای اقاربی که ارتباطشان را از دست داده‎اند، چی اتفاقی افتاده است.

خدمات "Restoring Family Links" (اعاده ارتباطات فامیلی) که ذریعه صلیب سرخ بلجیم- فلاندرز ارائه می‎شود در جستجوی اقارب گمشده و برقراری ارتباط دوباره با اعضای فامیل به شما کمک می‎کند. ما با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت در سراسر جهان همکاری می کنیم. هر یک از این‎ها ماموریت و شبکه منحصر به فرد خود را دارد و به آنها اجازه می‎دهد که اقارب گمشده را در سراسر جهان پیدا کنند.

Restoring Family Links همچنین معلوماتی در مورد پروسیجر‎های بهم پیوستن دوباره فامیل در بلجیم را در اختیار افراد علاقه‎مند قرار داده و موارد خاص را پیگیری می‎کند.

پروگرام Restoring Family Links خدمات رایگان است که ما برای ارائه آن با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر، همکاری می‎کنیم. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. 

پروگرام Restoring Family Links در موارد زیر به شما کمک می کند:

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.