درباره Restoring Family Links

هر سال هزاران نفر به دلیل جنگ، درگیری مسلحانه، حوادث طبیعی یا مهاجرت ارتباط خود را با یکدیگر از دست می‎دهند. تحت قوانین بین المللی بشردوستانه، همه حق دارند بدانند که برای اقاربی که ارتباطشان را از دست داده‎اند، چی اتفاقی افتاده است.

خدمات "Restoring Family Links" (اعاده ارتباطات فامیلی) که ذریعه صلیب سرخ بلجیم- فلاندرز ارائه می‎شود در جستجوی اقارب گمشده و برقراری ارتباط دوباره با اعضای فامیل به شما کمک می‎کند. ما با کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت در سراسر جهان همکاری می کنیم. هر یک از این‎ها ماموریت و شبکه منحصر به فرد خود را دارد و به آنها اجازه می‎دهد که اقارب گمشده را در سراسر جهان پیدا کنند.

Restoring Family Links همچنین معلوماتی در مورد پروسیجر‎های بهم پیوستن دوباره فامیل در بلجیم را در اختیار افراد علاقه‎مند قرار داده و موارد خاص را پیگیری می‎کند.

پروگرام Restoring Family Links خدمات رایگان است که ما برای ارائه آن با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر، همکاری می‎کنیم. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. صلیب سرخ هیچ گاه بدون رضایت صریح افراد معلومات شخصی آنها را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی‎گذارد.

پروگرام Restoring Family Links در موارد زیر به شما کمک می کند:

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookies policy om verder te surfen.

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy