:Restoring Family Links کمک کردن به فامیل شما

Restoring Family Links(اعاده ارتباطات فامیلی)  یک خدمت رایگان بوده که ذریعه صلیب سرخ بلجیم – فلاندرز ارائه میگردد. این یک نهاد بی‎طرف است - مثل صلیب سرخ منحیث مجموعه کلی - و با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت، و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر همکاری می‎کند. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. صلیب سرخ هیچ گاه بدون رضایت صریح افراد معلومات شخصی آنها را با اشخاص ثالث در میان نمی‎گذارد.

درباره Restoring Family Links بیشتر بدانید

نکات ایمنی برای مهاجران