Restoring Family Links کمک کردن به فامیل شما

Restoring Family Links (اعاده ارتباطات فامیلی)  یک خدمت رایگان بوده که ذریعه صلیب سرخ بلجیم – فلاندرز ارائه میگردد. این یک نهاد بی‎طرف است - مثل صلیب سرخ منحیث مجموعه کلی - و با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت، و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر همکاری می‎کند. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. 

درباره Restoring Family Links بیشتر بدانید

نکات ایمنی برای مهاجران

نمبر تلیفون‎های اقارب را از حفظ کنید.
به اعضای فامیل و دوستان، مسیر مهاجرت که می‎خواهید در پیش بگیرید را بگویید.
در صورت از دست دادن تماس با هر عضو فامیل، کوشش کنید در زودترین وقت یک مرکز صلیب سرخ یا سره میاشت را پیدا کنید.
همه آدرس‎ ایمیل‎‎های اعضای فامیل و دوستان خود را حفظ کنید
طمینان حاصل کنید که شما و فامیل تان از جلیقه‎های نجات مناسب استفاده می‎کنید.
در صورت مسافرت با اطفال، به آنها کمک کنید تا معلومات مفید مثل نام والدین را به خاطر داشته باشند.
عضای فامیل خود را گاه و بیگاه در سفر خود و در جایی که هستید باخبر کنید.
اگر گرفتار شدید، به پولیس بگویید که نمی‎خواهید از فامیل خود جدا شوید.