:Restoring Family Links کمک کردن به فامیل شما

Restoring Family Links(اعاده ارتباطات فامیلی)  یک خدمت رایگان بوده که ذریعه صلیب سرخ بلجیم – فلاندرز ارائه میگردد. این یک نهاد بی‎طرف است - مثل صلیب سرخ منحیث مجموعه کلی - و با دیگر جوامع صلیب سرخ و سره میاشت، و همچنین با نمایندگان ویژه در مناطق درگیر همکاری می‎کند. همه درخواست‎ها محرم محسوب می‎شوند، و وضعیت شخصی و زمینه‎های فرهنگی افراد در آنها در نظر گرفته می‎شوند. صلیب سرخ هیچ گاه بدون رضایت صریح افراد معلومات شخصی آنها را با اشخاص ثالث در میان نمی‎گذارد.

درباره Restoring Family Links بیشتر بدانید

نکات ایمنی برای مهاجران

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.