أسئلة عن جمع شمل العائلة

   Heb je al een dossier bij het Rode Kruis?

   Avez-vous déjà un dossier chez La Croix Rouge?

   Do you already have a dossier at the Red Cross?

   Indien ja, geef het nummer van jouw dossier.

   Si oui, indiquez votre numéro de dossier.

   If yes, provide the number of your dossier.

   Met wie wil je herenigen?

   Vous souhaitez un regroupement avec qui?

   With who do you want to reunite?

   Datum van het positief advies van jouw statuut als erkend vluchteling of van subsidiaire bescherming.

   Date de l'avis positif sur votre statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

   Date of positive advice on your refugee or subsidiary protection status.

   Heb je nog opmerkingen of aanvullingen? Bv. extra info over de contactpersoon. 
   Avez-vous des commentaires ou des ajouts? P. ex. informations supplémentaires sur la personne de contact.
   Do you have any remarks or additons? Eg. extra info about the contact person.

   Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

   Toutes les données que vous communiquez via ce formulaire sont traitées conformément à la politique relative aux données. Si vous voulez en savoir plus sur cette politique et sur ce que nous faisons avec vos données, cliquez ici.

   All data that you complete on this form will be processed in accordance with our data policy. Want to find out more about this policy and what we do with your data? Click here for more info.