Houvast app

Gebruikersvoorwaarden 

Deze app wordt aangeboden door Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO met het nummer 0455.024.129.

De toegang tot en het gebruik van deze app zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1. Algemeen

Door deze app verder te gebruiken, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de app dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2. Inhoud van de app en aansprakelijkheid

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze app en we streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze app beschikbaar zijn,  worden echter verstrekt zonder enige verbintenis en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de app. 

Deze app dient enkel als hulpmiddel bij het leren en toepassen van eerste hulp. De app kan de tussenkomst van professionele hulp niet vervangen. De informatie op de app is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke of medische omstandigheden.

De app heeft niet als doel enig juridisch, medisch of andersoortig professioneel advies te verstrekken, noch streeft de app de volledigheid na wat betreft de relevante aspecten van eerste hulp. 

In het geval van ernstige psychische problemen, zelfmoordgedachten of na een zelfmoordpoging is professionele hulp aangewezen. Wij raden u ten stelligste aan een professioneel hulpverlener te consulteren.  U kan hiervoor onder meer terecht bij de zelfmoordlijn (tel.1813, www.zelfmoordlijn.be).

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de ontwikkelaar van de app via app.houvast@rodekruis.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de app. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze app of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het (al dan niet onjuist) gebruik van deze app.

3. Links

Deze app bevat links naar externe websites. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de website van Rode Kruis-Vlaanderen of verwijzen naar onze apps.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van de app verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de app niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op deze app noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren buiten de daartoe voorziene functionaliteiten in o.m. ‘het zelfzorgplan’ en ‘mijn netwerk’;
  • geen gebruik te maken van de app voor illegale of schadelijke doeleinden. 

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de app worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van Rode Kruis-Vlaanderen of de eigendom van verbonden entiteiten.  

De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Niets van wat op deze app staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

Deze app werd ontwikkeld in samenwerking met Zenjoy voor UX-design, Tekst+Beeld voor copywriting en Xpirit voor ontwikkeling van deze app. Fotografie door Unsplash en Shutterstock.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Gegevensbeleid

Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt of verwerkt van jou geen persoonsgegevens in het kader van deze app. Je kan in de app bepaalde persoonlijke gegevens invoeren. Deze gegevens worden enkel op jouw toestel opgeslagen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft geen toegang tot deze gegevens. 

Indien je hierover vragen zou hebben, kan je steeds de ontwikkelaar van de app contacteren via app.houvast@rodekruis.be.

Verantwoording

1. Totstandkoming app Houvast

De inhoud van deze app is gebaseerd op het boek ‘Luister! Eerste hulp bij psychische problemen’. 

Dit boek kwam tot stand met de hulp van Zorgnet-Icuro, het UCLL graduaats- en volwassenonderwijs campus Sociale School Heverlee, het Vlaams Patiëntenplatform / OPGanG, Similes, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert - kenniscentrum eet- en gewichtsproblemen en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). De Vlaamse Overheid ondersteunde dit project.

Meer informatie over het boek vind je hier: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/ons-handboek-help-eerste-hulp-voor-iedereen/luister-eerste-hulp-bij-psychische-problemen/  

2. Evidence-based Practice 

Rode Kruis-Vlaanderen onderbouwt zijn technieken en activiteiten met wetenschappelijk bewezen argumenten. De richtlijnen die in het boek en deze app beschreven worden om helpend om te gaan met iemand die psychische problemen ondervindt, hebben hetzelfde parcours ondergaan. Concreet gebeurde dit volgens de AGREE II-methode (Appraisal of Cuidelines for Research and Evaluation). Hiervoor zocht het Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) systematisch naar wetenschappelijke studies in drie bibliografsche databanken: MEDLINE, Embase en PsycNET. 

De focus lag hierbij op studies die het effect van communicatie (praten, geruststellen, troosten, luisteren, motiveren) in het geval van psychische problemen onderzochten. De interventies moesten haalbaar zijn om uit te voeren door een leek, iemand zonder professionele achtergrond. De wetenschappelijke literatuur werd specifiek doorzocht voor de volgende thema's: stress, rouw, schokkende gebeurtenis, burn-out, depressie, angst, verslaving, psychose, eetstoornissen, zelfmoordgedachten, zelfverwonding en agressief gedrag. 

Deze 'evidence'  werd nadien overzichtelijk gebundeld in een samenvatting (evidence summary). Hierin kreeg ook de kwaliteit van elke studie een beoordeling volgens de GRADE-methode (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Voor bepaalde onderwerpen is er niet naar wetenschappelijke studies gezocht. Het gaat dan vooral om aanbevelingen die betrekking hebben op zelfzorg, aanbevelingen die logisch en voor de hand liggend zijn of aanbevelingen met betrekking tot specifieke professionele hulpverleners.

We vertaalden alle gevonden 'evidence' naar praktische aanbevelingen. Hierbij hielden we rekening met de praktijkervaring, de voorkeuren en de belangen van de doelgroep. Aan elke aanbeveling kenden we ook een graad van aanbeveling toe volgens de GRADE-methode. Bij de opmaak van het boek verwerkten we ook de opinie van experten. Er werd een expertenpanel samengesteld bestaande uit professionals afkomstig uit de geestelijke gezondheidszorg en de academische wereld, alsook ervaringswerkers geestelijke gezondheids- en verslavingszorg in opleiding. De panelleden evalueerden alle achtergrondinformatie en praktische aanbevelingen in de ontwerpteksten van het boek. Ze formuleerden suggesties, correcties en bijkomende aanbevelingen op basis van hun expertise en ervaring. Tijdens gezamenlijke vergaderingen werden de herwerkte ontwerpteksten besproken, gefinaliseerd en goedgekeurd. 

Vervolgens werd de inhoud van het boek gebruikt als basis voor de ontwikkeling van deze app.

De lijst met bronnen die gebruikt werden om het boek tot stand te brengen, zijn beschikbaar op aanvraag via ehbp@rodekruis.be. Meer info over de gebruikte methodologie en een aantal voorbeelden van een evidence summary vind je op www.rodekruis.be/cebap en www.cebap.org 

3.   Producten

Rode Kruis-Vlaanderen beveelt geen enkel commercieel product aan. Producten zijn uitsluitend gebruikt om een onderwerp te verduidelijken.

4.   Genderneutrale aanspreking

In de app kiezen we voor een aanspreking met die, hen en hun. Deze voornaamwoorden geven aan iedereen vrijheid om deze voor zichzelf in te vullen: hem, haar of hen, hij, zij of die.

5. Partners in ontwikkeling 

Deze app werd ontwikkeld in samenwerking met Zenjoy voor UX-design, Tekst+Beeld voor copywriting en Xpirit voor ontwikkeling van deze app.

Wettelijke vermeldingen

Je vindt de wettelijke vermeldingen hier 

Meer info over onze organisatie

Over Rode Kruis-Vlaanderen

Contacteer de ontwikkelaar app.houvast@rodekruis.be