Voor onze verschillende diensten en activiteiten

Rode Kruis-Vlaanderen en de met Rode Kruis-Vlaanderen verbonden vzw’s (Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW,  Jeugd Rode Kruis VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rode Kruishotel VZW of VZW Rodekruisvakanties VZW) verwerken je persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De verwerking is afhankelijk van jouw activiteiten en interesses. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste diensten en activiteiten en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Ik ben donor van bloed, plasma of plaatjes

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen als verwerkingsverantwoordelijke.

We verwerken jouw gegevens:

 • Om onze wettelijke verplichtingen als erkende bloedinstelling na te komen op grond van redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, met name het voorzien in voldoende veilig(e) bloed, plasma en bloedplaatjes, inclusief het informeren en contacteren over het doneren van bloed, plasma en bloedplaatjes.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, in het kader van transfusie, voor epidemiologische doeleinden of met als doel meer inzicht te bekomen in medische aandoeningen en hun behandeling, voor interne validaties en ter optimalisering van en rapportering over bedrijfsprocessen die verband houden met haar taak van openbare dienstverlening als bloedinstelling.

 • In het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

 • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet.

We verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, aan ziekenhuizen/artsen op gecodeerde wijze, aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het kader van hun hemovigilantie- en controlebevoegdheid, aan erkende laboratoria waarmee we samenwerken en aan de door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

Jouw gegevens worden bewaard conform de wettelijke bepalingen, met name gedurende een termijn van 30 jaar en maximaal 40 jaar.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht jouw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te wissen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking, behalve indien de uitoefening van deze rechten in strijd zou zijn met de wettelijke verplichtingen van Rode Kruis-Vlaanderen als erkende bloedinstelling of in het kader van volksgezondheid.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be ). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen, kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben kandidaat-donor van bloed, plasma of plaatjes

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen.

We verwerken jouw gegevens:

 • Om onze wettelijke verplichtingen als erkende bloedinstelling na te komen op grond van redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, met name donorwerving en het voorzien in voldoende veilig(e) bloed, plasma en bloedplaatjes.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang ook voor de globale communicatie over en werving voor andere activiteiten van onze organisatie en van vzw’s verbonden aan onze organisatie. Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van onze organisatie en de verbonden vzw’s te garanderen.
 • In het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

De verbonden vzw’s verwerken, elk voor hun activiteiten, jouw gegevens gezamenlijk met Rode Kruis-Vlaanderen. Het gaat om Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW.

Wij verstrekken jouw gegevens aan deze vzw’s en aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers. We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen. 

Jouw gegevens worden bewaard zolang je interesse toont voor onze activiteiten en maximaal 10 jaar na het einde van je interesse.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be) . Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens  jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren. 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben schenker

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, met Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke.

We verwerken jouw gegevens:

 • Voor het beheer van schenkingen op basis van de uitvoering van de overeenkomst met jou en op basis van de wet (fiscaal attest).
 • Voor de globale communicatie over en werving voor onze activiteiten en de activiteiten van de verbonden vzw’s op basis van het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donatie bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van onze organisatie en alle verbonden vzw’s te garanderen.
 • In het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Je ontvangt onze communicatie op basis van jouw interesses. Je interesse laat je blijken door eerdere schenking(en), bezoek(en) aan onze website, deelname(s) aan één van onze activiteiten etc.

We verstrekken jouw gegevens aan de fiscus (fiscaal attest) en aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Jouw gegevens worden bewaard zolang je interesse toont voor onze activiteiten en maximaal 10 jaar na het einde van je interesse.

Jouw gegevens kan je steeds wijzigen via e-mail op schenken@rodekruis.be, via post Rode Kruis-Vlaanderen, T.a.v. Marcom, Motstraat 40, 2800 Mechelen.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben vrijwilliger

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • Ledenadministratie voor het verrichten van onze gerechtvaardigde activiteiten als instelling van openbaar nut binnen de sector van humanitaire dienstverlening.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als vrijwilligersorganisatie (o.a. informatieplicht, verzekeringsplicht, toekennen kostenvergoedingen etc.).
 • Het beheer en inzetten van het vrijwilligerskorps bij samenwerking met bedrijven/instellingen/individuen aan wie onze organisatie diensten verstrekt op grond van ons gerechtvaardigd belang, nl. het nakomen van contractuele afspraken met deze bedrijven/instellingen/individuen.
 • Doorgifte aan organisatoren, wanneer deze wettelijk verplicht zijn een voorafgaande veiligheidscontrole van vrijwilligers aan hun evenement door de politiediensten te laten uitvoeren. Dit gebeurt op grond van jouw toestemming.
 • Het bekomen en/of behouden van subsidies of een erkenning op grond van ons gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • Statistische doeleinden, nl. interne rapportering om het beheer van het vrijwilligerskorps te optimaliseren. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • De globale communicatie over en werving voor onze activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen die van andere natuurlijke personen te beschermen.

Wij delen jouw persoonsgegevens, afhankelijk van de activiteit waaraan je deelneemt, mee aan:

 • Onderaannemers (verwerkers) die in onze opdracht werken zoals onder meer een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers, dienstverstrekkers die betrokken zijn bij onze activiteiten (bv. catering, faciliteiten, overnachting).
 • Bedrijven/instellingen/individuen aan wie we diensten verstrekken.
 • Overheden en politiediensten wanneer dit wettelijk verplicht is. 
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens zolang je interesse toont voor onze activiteiten. Maximaal na 15 jaar na het einde van jouw interesse verwijderen we jouw gegevens. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan een opleiding

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 1. De opleiding waarvoor jij je inschrijft te kunnen organiseren. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou ontstaat om de opleiding te organiseren.
 2. Deelnemersattesten, brevetten of diploma’s uit te kunnen reiken. Dit kan als onderdeel van de overeenkomst met jou of op basis van een wettelijke bepaling wanneer je een door de overheid erkende opleiding volgt waarvoor een attest verschaft moet worden.
 3. Je uit te nodigen voor vervolgcursussen, opfrissingscursussen of andere opleidingen die jou kunnen interesseren. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 4. De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 5. Voor zover van toepassing, statistische doeleinden in het kader van de erkenning en rapporteringsplicht van VZW Vormingsinstituut als landelijke vormingsinstelling (Vlaams decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk), VZW Jeugd Rode Kruis als landelijke jeugdbeweging (Vlaams Jeugddecreet), VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen als speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis (Decreet Lokaal Cultuurbeleid) en Rodekruisvakanties VZW als sociaal-toeristische vereniging (Toerisme voor Allen-decreet).
 6. Statistisch onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren.
 7. Voor zover van toepassing, het delen van jouw gegevens met andere deelnemers van de opleiding. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang, met name om carpooling te stimuleren.
 8. Archiveringsdoeleinden,  op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 9. Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 10. Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen die van andere natuurlijke personen te beschermen.

We verstrekken jouw gegevens, voor zover nodig, aan:

 • de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerken (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Vlaams Jeugddecreet (toekenning van jouw attest(en) en voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Toerisme voor Allen-decreet (voor statistische doeleinden).
 • de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp in het kader van onze rapporteringsplicht als organisatie van de civiele maatschappij (voor statistische doeleinden).
 •  het Instituut Gerechtelijke Opleiding, voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door het Instituut Gerechtelijke Opleiding en voor zover je als magistraat een beroep wilt doen op tussenkomst door dit Instituut (mogelijkheid tot betaling van jouw opleiding door het Instituut Gerechtelijke Opleiding).
 • de Orde van de Vlaamse Balies, voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door de Orde van de Vlaamse Balies en voor zover je als advocaat hiervoor juridische punten wenst te ontvangen. 
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door het RIZIV voor de certificatie met opleidingscredits.
 • verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachtingen.
 • overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • de hierboven vermelde entiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen en hun medewerkers.
 • de door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern data-platform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 25 jaar na je deelname aan de opleiding. Indien je Rode Kruisvrijwilliger bent, bewaren we jouw gegevens maximaal 15 jaar na de beëindiging van je vrijwilligersmandaat. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be ) of via telefoon 015-44 33 86. Via www.rodekruis.be/mijngegevens kan je steeds jouw communicatievoorkeuren beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan een kamp of activiteit van Jeugd Rode Kruis

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en Jeugd Rode Kruis VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • De organisatie van de activiteit waarvoor jij je hebt ingeschreven. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou tot stand komt om de activiteit te organiseren. Indien deze activiteit buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, maken we jouw gegevens over aan de organiserende internationale organisatie op dezelfde grond.
 • De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Statistische doeleinden in het kader van de erkenning en rapporteringsplicht van VZW Jeugd Rode Kruis als landelijke jeugdbeweging.
 • Het delen van je gegevens met andere deelnemers van de activiteit. Dit gebeurt op grond van gerechtvaardigd belang, met name om carpooling te stimuleren.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen die van andere natuurlijke personen te beschermen.

We verstrekken jouw gegevens aan

 • De Vlaamse overheid (in geaggregeerde vorm).
 • De organiserende internationale organisatie.
 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachting.
 • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 5 jaar na het einde van de activiteit. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be) . 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan het brugfigurenproject

Beste ouder,

De persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en Rodekruisvakanties VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

 

We verwerken uw gegevens en de gegevens van uw kind:  

 • Om de brugfigurenbegeleiding te voorzien voor uw kind. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met u tot stand komt om de brugfigurenbegeleiding te kunnen opstarten.
 • Voor rapporteringsdoeleinden aan overheden voor zover van toepassing in het kader van eventuele subsidies of erkenningen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 • Voor statistische doeleinden om de organisatie van het brugfigurenproject te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de deelnemers.
 • Om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van de werking van gelijkaardige begeleidingsprojecten te verbeteren. Dit zal gebeuren aan de hand van gecodeerde gegevens. Van zodra het wetenschappelijk onderzoek dit toelaat, zullen de gegevens worden geanonimiseerd.
 • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

 

We verstrekken uw gegevens, voor zover als nodig, aan:

 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten of softwareleveranciers. 
 • De school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en eventuele zorgverstrekkers.
 • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is.  

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, hebt u een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van uw persoonsgegevens. U hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, kan u deze steeds intrekken.  

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 10 jaar na het einde van de activiteit. Hierna worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per post (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). U kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens uw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als u een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:  

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 Brussel  commission@privacycommision.be  tel 0032 2 247 48 00 

Ik ben verzorgd op een hulppost van Rode Kruis-Vlaanderen

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen als verwerkingsverantwoordelijke.

We verwerken jouw gegevens om:

 • Hulp te verlenen aan slachtoffers van nationale rampen of onheilen en de eerste hulp te verstrekken aan slachtoffers van ongevallen. We doen dit ter bescherming van jouw vitale belangen alsook ter vervulling van onze taken van algemeen belang.
 • Wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van de werking van preventieve hulpacties te verbeteren. Dit zal gebeuren aan de hand van een risicoanalyse met gecodeerde gegevens die bepaalt welke inzet (van mensen en materiaal) door onze hulpdienst nodig is op een welbepaald evenement.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 • Onze medewerking te verlenen aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet.

We verstrekken jouw gegevens aan:

 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.
 • Ziekenhuizen/artsen voor zover noodzakelijk.
 • De overheid voor zover dit wettelijk verplicht is.
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens voor maximaal 30 jaar.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be) . 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben op zoek naar familieleden, vermisten ten gevolge van oorlog of andere gebeurtenissen

Rode Kruis-Vlaanderen en Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen (“RKV”) zullen jouw persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

RKV doet dit voor het vervullen van de aan het Rode Kruis toevertrouwde humanitaire taak, zijnde , (1) het opsporen van familieleden waarbij contact verloren ging ten gevolge van conflicten, spanningen en/of natuurrampen; (2) het herstellen en onderhouden van contact met familie en, (3) informeren over de Belgische procedure van gezinshereniging aan vluchtelingen en subsidiair beschermden. Dit gebeurt om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Bovendien is dit noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de gezochte persoon.

Daarnaast gebruikt RKV jouw gegevens ook om haar medewerking te verlenen aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen en die van andere natuurlijke personen te beschermen.

RKV verstrekt jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals softwareleveranciers en archiveringsdiensten. Enkel wanneer dit noodzakelijk zou zijn om iemand op te sporen of gezinsleden met elkaar te herenigen, bezorgt RKV jouw gegevens ook aan

 • Het International Committee of the Red Cross;
 • andere Nationale Rode Kruisverenigingen binnen het wereldwijde samenwerkingsnetwerk van Restoring Family Links;
 • overheden en hulpverleningsorganisaties, zoals o.m. coördinatoren van vluchtelingenkampen. In dit kader sloot RKV, als onderdeel van het Belgische Rode Kruis, een protocol tot regeling van de uitwisseling van persoonsgegevens met de Dienst Vreemdelingenzaken in kader van het herstellen van familiebanden (Restoring Family Links) dat je hier kan terugvinden.

Verder, kan RKV jouw gegevens ook verstrekken aan de door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

RKV stelt jouw gegevens enkel ter beschikking van Nationale Rode Kruisverenigingen, overheden en/of hulpverleningsorganisaties die buiten de Europese Unie gevestigd zijn wanneer dit noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang. De doorgifte aan het International Committee of the Red Cross in Zwitserland gebeurt op grond van het adequaatheidsbesluit van 26 juli 2000 van de Europese Commissie.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw gegevens worden bewaard voor een termijn van 10 jaar na het sluiten van het dossier.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be ).

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben leverancier of klant

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen of naargelang de entiteit waarmee je een overeenkomst hebt gesloten, Jeugd Rode Kruis VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rodekruisvakanties VZW, Rode Kruishotel VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW of VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken jouw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het beheer van onze leveranciers of van onze klanten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met onze organisatie of een van bovenvermelde vzw’s.Tevens verwerken wij jouw gegevens in het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens ook om onze medewerking te verlenen aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen en die van andere natuurlijke personen te beschermen.

Wij verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.

Verder, kunnen we jouw gegevens ook verstrekken aan de door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier of klant.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be).

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik stel een vraag via de website

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, met Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • Jouw vraag, bericht of verzoek te beantwoorden. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
 • De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen. 
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens aan:

 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.
 • Overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kan ook steeds je toestemming intrekken.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 10 jaar na het laatste contactmoment.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan een vakantiekamp of aangepaste vakantie van Rode Kruis-Vlaanderen

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en Rodekruisvakanties VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. 

We verwerken jouw gegevens voor:

 • De organisatie van een aangepaste vakantie, vakantiekamp of aangepast vakantiekamp waarvoor jij je hebt ingeschreven.
 • Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou tot stand komt om de vakantie te organiseren.
 • De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Rapporteringsdoeleinden aan Toerisme Vlaanderen in het kader van de erkenning van Rodekruisvakanties VZW en subsidiëring als ‘sociaal-toeristische vereniging’ om zo te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Statistische doeleinden om de organisatie van een aangepaste vakantie, vakantiekamp of aangepast vakantiekamp te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de deelnemers.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren. 
 • Onze medewerking te verlenen aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen en die van andere natuurlijke personen te beschermen.

We verstrekken jouw gegevens, voor zover als nodig, aan:

 • Toerisme Vlaanderen (Vlaamse overheid) onder het Decreet Toerisme voor Allen.
 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten of softwareleveranciers.
 • Dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachting (bv. inlichten voedselintolerantie).
 • Ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, kinesisten of andere zorgverstrekkers.
  (Contact)personen of instanties die je opnam in jouw inschrijvingsformulier.
 • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming, kan je deze steeds intrekken.

Medische gegevens vernietigen we de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het jaar van deelname. Andere gegevens bewaren we tot maximaal 10 jaar na het einde van de activiteit. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben werknemer

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, naargelang de entiteit waarvoor je werkt, VZW Jeugd Rode Kruis, VZW Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, VZW Rodekruisvakanties, VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen, Rode Kruishotel VZW of VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, verwerkt jouw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over jou verwerken in de werkrelatie met ons, ongeacht de contractuele basis waarop je werkt, inclusief maar niet beperkt tot medewerker, freelancer, stagiair, interim, student,…

Wij verkregen de volgende persoonsgegevens rechtstreeks van jou of indirect via:

 • Interim-bedrijven: identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoon)
 • Zorgverleners die je hebben onderzocht (met name in het geval van een arbeidsongeval of een periode van arbeidsongeschiktheid): gezondheidsgegevens en identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoon)
 • Onderwijsinstellingen: identificatiegegevens (zoals naam, adres, telefoon)

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • Personeels- en loonadministratie bij de administratie, beheer en uitbetaling van de lonen, vergoedingen en verzekeringspolissen(en –premies) en de toepassing van de sociale wetgeving en dit op basis van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de uitvoering van een wettelijke verplichting.
 • De aanvraag van subsidies in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.
 • Evaluatie en opvolging van het personeel op basis van de uitvoering van de overeenkomst.
 • Beveiliging en (toegangs)controle op de werkplaats via informaticasystemen (zoals e-mails, internetgebruik, telefoon) of andere beveiligingsmaatregelen. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om:
  • ongeoorloofde of lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden te voorkomen;
  • de veiligheid en/of de goede technische werking van onze IT-netwerksystemen te garanderen;
  • het uitoefenen van controle op de naleving van de bij ons geldende beginselen en regels voor het gebruik van onlinetechnologieën.
 • Beveiliging, beheer van geschillen en bestrijding van fraude teneinde onze economische, sociale en financiële belangen te kunnen waarborgen.
 • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen en die van andere natuurlijke personen te beschermen.

Wij delen jouw persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst waarin je tewerkgesteld wordt, en in zoverre dit noodzakelijk is, mee aan:

 • bedrijven die in onze naam en voor onze rekening persoonsgegevens verwerken (verwerkers) zoals sociaal secretariaten; leveranciers van en bedrijven die ondersteuning bieden op het gebied van personeelsdiensten, prestatiemanagement, opleidingen, onkostenbeheer en IT-systemen; derden die een extern dataplatform en -portaal hosten en andere softwareleveranciers, derden die ondersteuning bieden op het gebied van aandelenplannen, beheer van bedrijfswagens en tankkaarten; archiveringsdiensten
 • financiële instellingen
 • artsen of zorgverleners
 • externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht conform de toepasselijke wetgeving
 • vervoersmaatschappijen zoals de NMBS en de Lijn
 • verzekeringsmaatschappijen in het kader van o.a. een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, arbeidsongevallenverzekering
 • overheids- en gerechtelijke instanties, als er een wettelijke verplichting is om dit te doen
 • advocaten, bedrijfsrevisoren en andere externe raadgevers van Rode Kruis-Vlaanderen
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van jouw tewerkstelling bij ons, worden bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van jouw overeenkomst met ons zodat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (in het bijzonder met betrekking tot fiscale en socialezekerheidsverplichtingen).

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Ongeacht of je tewerkgesteld bent bij Rode Kruis-Vlaanderen of een VZW, kan je jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de directeur HR van RKV via HRhelpdesk@rodekruis.be. Daarnaast kan je deze ook uitoefenen bij onze functionaris gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be) . 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben sollicitant

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen (“RKV”) of, naargelang de vacature waarvoor je solliciteert,  VZW Jeugd Rode Kruis, VZW Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, VZW Rodekruisvakanties, VZW Rode Kruishotel, VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen, Rode Kruishotel VZW of VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken jouw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij ontvangen van jou of via rekruteringbureaus of via bedrijven met een online platform voor sollicitanten gewone persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 1. Om, op basis van jouw verzoek, jouw aanwerving en selectie als sollicitant te beoordelen voor het sluiten van een eventuele overeenkomst met ons.
 2. het aanleggen van een wervingsreserve op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. om later een vacante positie in te vullen waarvoor jouw profiel interessant is.
 3. Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 4. Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet en/of om jouw vitale belangen en die van andere natuurlijke personen te beschermen.

Wij delen jouw persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst waarvoor je solliciteert, mee aan bedrijven die in onze naam en voor onze rekening  persoonsgegevens verwerken (verwerkers) zoals leveranciers van die ondersteuning bieden op het gebied van aanwerven en testen van sollicitanten,  softwareleveranciers,  maar ook aan derde partijen die een externe dataplatform- en portal hosten met het oog op psychologische en persoonlijkheidstesten in het kader van jouw sollicitatie.

Verder, kunnen we jouw gegevens ook delen met de door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van jouw sollicitatie bij ons worden bewaard tot maximum  5 jaar  na jouw sollicitatie.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens.  Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw rechten kan je uitoefenen door contact op te nemen met de directeur HR van RKV via HRhelpdesk@rodekruis.be. Daarnaast kan je deze ook uitoefenen bij onze functionaris gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben aanvrager niet-dringend ziekenvervoer

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen (“RKV”) verwerkt jouw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

We verwerken jouw gegevens om:

 • Niet-dringend ziekenvervoer voor jou uit te voeren. We doen dit op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou of met het ziekenhuis/organisatie die ons gecontacteerd heeft;
 • Statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van de werking van het ziekenvervoer te verbeteren. Dit gebeurt voornamelijk op basis van geanonimiseerde/gecodeerde gegevens.
 • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet.

We verstrekken jouw gegevens aan

 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.
 • Ziekenhuizen/artsen voor zover noodzakelijk.
 • De overheid voor zover dit wettelijk verplicht is.
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens voor maximaal 10 jaar.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be ) . 

Als je een klacht wenst in te dienen, kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
tel 0032 2 247 48 00