EHBO app

Gebruikersvoorwaarden 

Deze app wordt aangeboden door Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO met het nummer 0455.024.129.

De toegang tot en het gebruik van deze app zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1. Algemeen

Door deze app verder te gebruiken, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de app dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2. Inhoud van de app en aansprakelijkheid

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze app en we streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze app beschikbaar zijn,  worden echter verstrekt zonder enige verbintenis en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de app. 

Deze app dient enkel als hulpmiddel bij het leren en toepassen van eerste hulp. De app kan de tussenkomst van professionele hulp niet vervangen. De informatie op de app is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke of medische omstandigheden.

De app heeft niet als doel enig juridisch, medisch of andersoortig professioneel advies te verstrekken, noch streeft de app de volledigheid na wat betreft de relevante aspecten van eerste hulp. 

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de ontwikkelaar van de app via app.eerstehulp@rodekruis.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de app. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze app of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het (al dan niet onjuist) gebruik van deze app.

3. Links

Deze app bevat links naar externe websites. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de website van Rode Kruis-Vlaanderen of verwijzen naar onze apps.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van de app verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de app niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op deze app noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren buiten de daartoe voorziene functionaliteiten;
  • geen gebruik te maken van de app voor illegale of schadelijke doeleinden. 

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de app worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van Rode Kruis-Vlaanderen of de eigendom van verbonden entiteiten.  

De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Niets van wat op deze app staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

Deze app werd ontwikkeld in samenwerking met Zenjoy voor UX-design, Tekst+Beeld voor copywriting en Xpirit voor ontwikkeling van deze app. Fotografie door Frank Toussaint, iStock en Shutterstock[HH3] . Tekeningen door Mixed Art Myrthe Boymans. Video’s door Always Hungry.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Gegevensbeleid

Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt of verwerkt van jou geen persoonsgegevens in het kader van deze app. Je kan in de app bepaalde persoonlijke gegevens invoeren. Deze gegevens worden enkel op jouw toestel opgeslagen. Rode Kruis-Vlaanderen heeft geen toegang tot deze gegevens. 

Indien je hierover vragen zou hebben, kan je steeds de ontwikkelaar van de app contacteren via app.eerstehulp@rodekruis.be. 

Verantwoording

1. Totstandkoming app EHBO

De inhoud van deze app is gebaseerd op het boek ‘Help! Eerste hulp voor iedereen’.

Meer informatie over het boek vind je hier: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerste-hulp-materiaal/help-eerste-hulp-voor-iedereen/. 

2. Evidence-based Practice

Rode Kruis-Vlaanderen onderbouwt zijn technieken en activiteiten met wetenschappelijk bewezen argumenten. De richtlijnen die in het boek en deze app beschreven worden dienen om eerste hulp te kunnen bieden bij een ongeval of ziekte. Concreet gebeurde dit volgens de AGREE II-methode (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) en het methodologisch charter van het Centrum voor Evidence-based Practice (CEBaP). Hiervoor zocht CEBap systematisch naar wetenschappelijke studies in drie bibliografische databanken: The Cochrane Library, MEDLINE en Embase.

Deze 'evidence' werd nadien overzichtelijk gebundeld in een samenvatting (evidence summary). Hierin kreeg ook de kwaliteit van elke studie een beoordeling volgens de GRADE-methode (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Voor bepaalde onderwerpen werd er niet uitvoerig naar wetenschappelijke studies gezocht. Het gaat dan vooral over aanbevelingen die de verantwoordelijkheid zijn van een arts, aanbevelingen die van medicolegale aard zijn, aanbevelingen die logisch en voor de hand liggend zijn (‘Good Practice Points’) en informatie die gebaseerd is op fysiologie en anatomie.

We vertaalden alle gevonden ‘evidence’ naar praktische aanbevelingen voor eerste hulp, en formuleer-den we ook ‘Good Practice Points’. Hierbij hielden we rekening met de voorkeuren en de belangen van de doelgroep. Aan elke aanbeveling kenden we ook een graad van aanbeveling toe volgens de GRADE-methode. Bij de opmaak van het boek verwerkten we ook de opinie van experten. De leden van de Medische Commissie van de Humanitaire Diensten van Rode Kruis-Vlaanderen keken alle aanbevelingen en alle medisch-inhoudelijke afbeeldingen en tekeningen na. Alle leden werd gevraagd om hun expliciete goedkeuring via een voorbereidingsronde te geven voor alle aanbevelingen die nieuw of medisch-inhoudelijk aangepast waren ten opzichte van het handboek 2016. De leden kenden ook aan alle aanbevelingen een sterkte van aanbeveling volgens de GRADE-methode toe. De aanbevelingen waarvoor er tijdens de voorbereidingsronde geen unaniem akkoord werd bereikt, kwamen aan bod tijdens een reeks vergaderingen van de Medische Commissie. Unaniem consensus werd bereikt tijdens de vergaderingen via gemodereerde discussie onder leiding van de voorzitter, of in uiterste nood, via een formele stemming.

Vervolgens werd de inhoud van het boek gebruikt als basis voor de ontwikkeling van deze app.

De lijst met bronnen die gebruikt werden om het boek tot stand te brengen, zijn beschikbaar op aanvraag via app.eerstehulp@rodekruis.be[HH6] . Meer info over de gebruikte methodologie en een aantal voorbeelden van een evidence summary vind je op www.rodekruis.be/cebap en www.cebap.org.  

3. Producten

Rode Kruis-Vlaanderen beveelt geen enkel commercieel product aan. Producten zijn uitsluitend gebruikt om een onderwerp te verduidelijken.

4. Genderneutrale aanspreking

In de app kiezen we voor een aanspreking met die, hen en hun. Deze voornaamwoorden geven aan iedereen vrijheid om deze voor zichzelf in te vullen: hem, haar of hen, hij, zij of die.

5. Partners in ontwikkeling 

Deze app werd ontwikkeld in samenwerking met Zenjoy voor UX-design, Tekst+Beeld voor copywriting en Xpirit voor ontwikkeling van deze app.

Wettelijke vermeldingen

Je vindt de wettelijke vermeldingen hier 

Meer info over onze organisatie

Over Rode Kruis-Vlaanderen

Contacteer de ontwikkelaar app.houvast@rodekruis.be