Algemene voorwaarden EHBO-bedrijfsopleidingen

Art. 1 Voorwerp en totstandkoming van de overeenkomst

Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) biedt via haar website opleidingen en bijscholingen eerste hulp aan voor ondernemingen. De onderneming doet via de beschikbare tool een aanvraag tot het volgen van de gewenste opleiding voor minimum 1 en maximum 15 cursisten. De overeenkomst tot het volgen van de geselecteerde opleiding komt definitief tot stand van zodra de onderneming een bevestigingsmail van RKV ontvangt. De huidige algemene voorwaarden, met inbegrip van de algemene factuurvoorwaarden van RKV, worden uitdrukkelijk aanvaard door de onderneming bij het online indienen van de aanvraag tot het volgen van een opleiding.

Art. 2 Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en komt automatisch ten einde wanneer de opleiding voltooid is.

Art. 3 Voortijdige beëindiging en annulering van de overeenkomst

De overeenkomst kan voortijdig beëindigd worden door de onderneming, voor zover de annulering van de opleiding of bijscholing schriftelijk gebeurt ter attentie van bedrijfsopleidingen@rodekruis.be.  Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

  • Annuleert de onderneming de opleiding uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de opleiding gepland is, dan rekent RKV €60,- administratiekosten aan;
  • Annuleert de onderneming de opleiding uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop de opleiding gepland is, dan rekent RKV 50% van de prijs van de opleiding aan als annuleringskost;
  • Annuleert de onderneming de opleiding minder dan 7 dagen voor de datum waarop de opleiding gepland is, dan rekent RKV 100 % van de prijs van de opleiding aan als annuleringskost.

Bij verplaatsing van de opleiding naar aan andere datum op verzoek van de onderneming, gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden.

RKV verbindt zich er toe de onderneming zo spoedig mogelijk te verwittigen wanneer de opleiding niet kan doorgaan op de geplande datum, bijvoorbeeld wegens ziekte van een lesgever of een andere onvoorzienbare omstandigheid. In dat geval wordt een nieuwe datum gepland in samenspraak met de onderneming.

Art. 4 Verplichtingen van Rode Kruis-Vlaanderen

RKV staat in voor de opleiding op de aangegeven datum en stelt een competent lesgever ter beschikking die zijn opdracht professioneel zal uitvoeren, zonder dat dit een resultaatsverbintenis met zich meebrengt. 

Na afloop van een met succes gevolgde opleiding, stelt RKV op haar website onder ‘gevolgde opleidingen’ attesten en brevetten ter beschikking van de onderneming, die ze daar kan opzoeken en raadplegen. De attesten  worden niet bezorgd per gewone post of per email. De attesten en brevetten kunnen pas worden opgemaakt door RKV aan de hand van de aanwezigheidslijsten, hetgeen enkele weken in beslag kan nemen.

Art. 5 Verplichtingen van de onderneming en de cursisten

De onderneming voorziet een ruim lokaal waar voldoende kan worden geoefend en zorgt ook voor een whiteboard of een flipchart met schrijfmateriaal. RKV raadt de onderneming aan om een beamer ter beschikking te stellen, hetgeen de onderneming in bevestigend geval op voorhand dient te melden zodat de lesgever er rekening mee kan houden.

De onderneming bezorgt RKV uiterlijk 7 dagen voor de datum van de opleiding de ingevulde deelnemerslijst – conform de door RKV gegeven instructies – en de nodige informatie met betrekking tot parkeermogelijkheden en eventuele door de lesgever te volgen toegangs- of veiligheidsprocedures.

De onderneming is verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke verplichtingen of voorschriften voor het veilig organiseren van de opleiding. Rode Kruis-Vlaanderen kan hiervoor niet aangesproken worden of aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele klachten over een gebrekkige uitvoering door (de lesgever van) RKV of enige schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de week na afloop van de opleiding bij aangetekend schrijven of per email met ontvangstbevestiging aan RKV overgemaakt worden. Daarna wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Art. 6 Aansprakelijkheidsbeperking

RKV verbindt zich ertoe haar taken zo goed mogelijk uit te voeren, zonder dat dit een resultaatsverbintenis met zich meebrengt. De correcte uitvoering van de inspanningsverbintenis van RKV is mee afhankelijk van de medewerking, handelingen, nalatigheden en/of fouten van de onderneming.

Behalve in geval van opzet wordt, voor wat de directe schade betreft, de aansprakelijkheid van RKV beperkt als volgt:

  • Voor lichte fouten: beperking tot het bedrag dat door de onderneming verschuldigd is aan RKV voor de opleiding in het kader waarvan het schadeverwekkende feit heeft plaatsgevonden. Indien het schadeverwekkende feit niet gekoppeld kan worden aan een specifieke opleiding, is de aansprakelijkheid van RKV te allen tijde beperkt tot een bedrag van 4.000 euro.
  • Voor zware fouten: beperking tot het bedrag waarvoor de verzekeraar van Rode Kruis-Vlaanderen dekking verleent, met een maximum van 10.000 EUR; en

Behalve in geval van opzet, kan RKV nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals onder meer maar niet beperkt tot reputatieschade, commercieel verlies of winstdervingen en vorderingen van derden, met inbegrip van vorderingen van de cursisten.

Art. 7 Overmacht

Bij niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht kan geen van beide partijen aanspraak maken op een schadevergoeding. Overmacht in hoofde van RKV kan o.a. zijn: een ramp of een incident waarbij de middelen en hulpverleners van Rode Kruis-Vlaanderen dringend op een andere plaats moeten ingezet worden, aanhoudende technische storingen of extreme weersomstandigheden, zonder dat deze opsomming beperkt is.

Art 8 Privacy en gegevensbescherming

Het gegevensbeleid van RKV voor de bedrijfsopleidingen is in detail te vinden op https://www.rodekruis.be/juridische-info/gegevensbeleid/gegevensbeleid-voor-de-verschillende-diensten-en-activiteiten-van-rode-kruis-vlaanderen/#ik-neem-deel-aan-een-opleiding. De onderneming aanvaardt de bepalingen van het gegevensbeleid van RKV uitdrukkelijk bij het online boeken van de opleiding en zorgt er daarbij voor dat de voorwaarden van het gegevensbeleid ook uitdrukkelijk door de cursisten aanvaard worden vooraleer de opleiding van start gaat.

Art. 9 Facturatie en factuurvoorwaarden

Na de opleiding maakt Rode Kruis-Vlaanderen een gedetailleerde kostenstaat en factuur over aan de onderneming, betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Een factuur die niet binnen de 8 dagen wordt geprotesteerd door de onderneming per aangetekend schrijven, wordt geacht te zijn aanvaard. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van factuurbedrag, met een minimum van 40 euro. Bovendien worden eveneens vanaf de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke verwijlinteresten aangerekend.

Onverminderd de geldigheid van het artikel 2244 BW erkennen partijen dat verjaring wordt gestuit door een ingebrekestelling van RKV door middel van email of aangetekende zending.

Indien Rode Kruis-Vlaanderen genoodzaakt wordt beroep te doen op derden om de factuur te innen, zoals een incassokantoor of een advocaat, dan is de organisator gehouden tot de betaling van alle daaraan verbonden kosten.

Art. 10 Geschillenregeling

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, België.