Hilde Van Keer

Terug

Bio

Hilde is hoofddocent aan de UGent. Haar onderzoek richt zich momenteel op een drietal hoofdthema’s, die in bepaalde studies ook in hun onderlinge samenhang bestudeerd worden.

In eerste instantie is er een onderzoekslijn gericht op innoverende methodieken en werkvormen in het onderwijs. Het accent ligt daarbij op onderzoek naar peer en student tutoring. Zowel effectonderzoek, als procesgericht onderzoek naar de onderliggende dynamieken en interacties tijdens tutoring staan centraal.

Een tweede onderzoekslijn richt zich op de studie van de verschillende componenten van zelfregulerend leren. Zowel de problematiek van het in kaart brengen (‘meten’) van zelfregulerend leren bij leerlingen en studenten, als het bevorderen ervan in onderwijscontexten komen in deze onderzoekslijn aan bod. Deze eerste twee onderzoekslijnen richten zich op het leerplichtonderwijs (met in het bijzonder het lager onderwijs) en op het hoger onderwijs als onderzoekscontexten.

De derde onderzoekslijn ten slotte richt zich op taaldidactiek en dit specifiek in het basisonderwijs. Binnen deze lijn komen thema’s aan bod als ontluikende geletterdheid, begrijpend lezen, leesmotivatie, schrijfonderwijs, …

LinkedIn

Praktisch

Topic: adviezen voor de toekomst voor praktijk en onderzoek
Sessie: panelgesprek
Aanvang: 15u30