Risico verminderen

Hoe kwetsbaarder een bevolking is, hoe erger de gevolgen van een ramp zijn. Daarom proberen we de mensen weerbaarder te maken en beter voor te bereiden op mogelijke rampen.

Rampenpreventie

Preventiemaatregelen kunnen helpen om een natuurramp te voorkomen. Bijvoorbeeld door het bouwen van dammen of dijken tegen overstromingen, en aardbevingsbestendige huizen. Dat is vooral een taak voor de overheid en minder voor hulporganisaties.

Rampenbeheersing

Niet alle natuurrampen zijn te voorkomen. Maar via rampenbeheersing kunnen we proberen om de impact ervan te verzachten. Bijvoorbeeld door te kiezen voor droogtebestendige gewassen, of door het aanplanten van mangrovestruiken om de impact van overstromingen te beperken. We zijn erg actief rond rampenbeheersing in gebieden die jaarlijks door rampen worden getroffen.

Rampenparaatheid

Tijdens en vlak na een ramp zijn het de mensen uit de lokale gemeenschap die het eerst hulp bieden. Het is dus belangrijk dat ze weten hoe ze snel en goed moeten reageren bij rampen. Samen met de overheid helpen we de bevolking zich op rampen voor te bereiden. Bijvoorbeeld door het organiseren van rampenplannen en evacuatieoefeningen, door het aanleren van reddingstechnieken en eerste hulp.