;

Provinciale Zetel

De provinciale zetel West-Vlaanderen (PZWV), met vestingsplaats te Brugge, is een operationeel echelon waar een team beroepskrachten, naast de administratieve ondersteuning van de Provincieraad, Provinciecomité en de Regiocomités ook instaan voor de logistieke en infrastructurele noden van de provinciedisciplines en van de afdelingen.

Dit team bestaat uit een provinciemanager, een provinciaal coördinator hulpverlening, een afdelingsonderseuner, 2 medewerkers, een boekhouder en een onderhoudsverantwoordelijke.

Algemeen contact: 050 45 90 00 - westvlaanderen@rodekruis.be 

Koen Seynaeve (Provinciemanager)
Beleidsondersteuning aan (onder)voorzitters afdelingen, regio's en provincie, Sturing van het personeel, Beheer van de provinciale financiën, Ondersteuning van de disciplines PR & Werving en internationale samenwerking
koen.seynaeve@rodekruis.be - 050 45 90 05

Geert Deruyttere (Provinciaal Coördinator Hulpverlening)
Ondersteuning van de disciplines HDI en DSI, opleiding Hulpdienst - ambulanciers, rampenplanning inzetbare middelen, risicoanalyse bij massamanifestaties
geert.deruyttere@rodekruis.be - 050 45 90 07

Annelies Blomme (Regio- en afdelingsondersteuner)
Beleidsondersteuning aan (onder)voorzitters, aanspreekpunt afdelingen en regio's, Ondersteuning van de disciplines Sociale hulpverlening en Zorgbib
annelies.blomme@rodekruis.be - 050 45 90 03

Marc Leutem (Administratief medewerker)
Algemeen advies aan vrijwilligers en externen, Opvolging vrijwilligersregistratie, benoemingen, aanstellingen en vereremerkingen, Opvolging financiële verrichtingen.
marc.leutem@rodekruis.be - 050 45 90 01 

Rik Van Den Brandt (Afdelingsboekhouder)
Boekhouding Provinciale Zetel, Ondersteuning financieel beheer van de afdelingen
rik.vandenbrandt@rodekruis.be

Ann Vanoverbeke (Administratief medewerker)
Algemeen advies aan vrijwilligers en externen, Ondersteuning van de disciplines Vorming en Jeugd Rode Kruis, Opvolging infrastructuur, Administratieve ondersteuning hulpdienst, Reservatie les- en vergaderlokalen
ann.vanoverbeke@rodekruis.be  - 050 45 90 02 

Daisy Bourgeois (Administratief medewerker)
Algemeen advies aan vrijwilligers en externen, opvolging financiële verrichtingen, Uitleenmateriaal, Bestellingen
daisy.bourgeois@rodekruis.be  - 050 45 90 04

 

Murielle Degroote (Verantwoordeijke onderhoud)