Zorg voor jouw gegevens

Uiteenlopende activiteiten en gegevens

Rode Kruis-Vlaanderen is actief in verschillende domeinen. We geven eerste hulpopleidingen, onze vrijwilligers helpen op preventieve hulpacties, we gaan op zoek naar familieleden die elkaar door oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt, we staan in voor donorwerving en bloedafname om ziekenhuizen van een stabiele bloedvoorraad te kunnen voorzien, etc.

We verzamelen en gebruiken hiervoor een heleboel gegevens. Deze zijn van uiteenlopende aard.

Correct omgaan met jouw gegevens

Op een correcte manier hiermee omgaan is voor ons een eerste prioriteit, zeker omdat veel gegevens gevoelig zijn of door kwetsbare personen aan Rode Kruis-Vlaanderen verschaft worden.

Een tweede prioriteit is om op een heldere wijze uit te leggen wat we precies met de gegevens doen. We informeren jou op het moment dat je jouw gegevens bij ons achter laat. Bijvoorbeeld bij de inschrijving op een activiteit, als je bloed komt geven of als je je op de website registreert. Per hoedanigheid is er een specifiek gegevensbeleid. Dit is omdat jouw hoedanigheid (als vrijwilliger, vakantieganger, donor etc.) bepaalt voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang we jouw gegevens bewaren, wie deze ontvangt, etc.

Wetgevend kader

Ons gegevensbeleid houdt zich aan:

 • de regelgeving van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming);
 • de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zou zijn.

Een antwoord op jouw vragen

Aan de hand van volgende vragen en antwoorden willen we jou informeren hoe we met jouw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke(n) van jouw gegevens is in de eerste plaats Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen is gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen en is de Vlaamse Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid krachtens de wet van 30 maart 1891.

Afhankelijk van de doeleinde(n) van de verwerking kunnen ook de met Rode Kruis-Vlaanderen verbonden vzw’s gezamenlijk met Rode Kruis-Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerken. Deze vzw’s zijn: VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, VZW Jeugd Rode Kruis, VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen, VZW Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, en/of VZW Rodekruisvakanties, allen gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen, alsook VZW Rode Kruishotel, gevestigd te Polderwind 4, 8377 Zuienkerke.

Wanneer een verwerking samen met een verbonden vzw plaatsvindt, treden Rode Kruis-Vlaanderen en de verbonden vzw op als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke’. Rode Kruis-Vlaanderen zal steeds instaan als centraal contactpunt wanneer je jouw rechten wenst uit te oefenen of vragen over jouw privacy zou hebben.

Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als we gegevens van jou verzamelen, is dit om deze te verwerken voor een welbepaald doeleinde. We doen dit steeds op basis van een rechtsgrond. Een ‘rechtsgrond’ is de juridische basis die toelaat dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden. De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de activiteit waaraan je deelneemt of de dienst die jou wordt geleverd.

Bijvoorbeeld als je jou registreert voor een opleiding of een opleiding reserveert, verwerken we jouw gegevens met als doeleinde het geven van de opleiding. Zonder jouw gegevens te verwerken, kunnen we jou immers niet de opleiding aanbieden. We verwerken hier jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen jou en onze organisatie tot stand komt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rode Kruis-Vlaanderen?

We verwerken de persoonsgegevens die je ons doorgeeft via de website of een ander communicatiekanaal in het kader van de activiteit waarvoor je ons contacteert of de dienst die jou geleverd is. Afhankelijk van de activiteit, dienst of je interesse, kunnen dit zijn: identificatiegegevens, gezondheidsgegevens, genetische gegevens, gerechtelijke gegevens en/of andere gegevens zoals financiële gegevens.

Wanneer je onze websites bezoekt, verzamelen we eveneens gegevens over jou. We gebruiken hiervoor cookies. Lees het cookiebeleid hier.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Voor bepaalde verwerkingen doen we beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunen bij het verlenen van diensten. Zij mogen jouw gegevens uitsluitend verwerken zoals wij met hen hebben afgesproken. Het gaat hier bijvoorbeeld over een extern dataplatform, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.

Daarnaast kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens ook aan ‘andere ontvangers’ doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan de overheid wanneer wij een plicht hebben om te rapporteren over de deelnemers die een opleiding bij Rode Kruis-Vlaanderen volgden.

Als we gegevens verwerken met een verbonden vzw, dan ontvangt deze vzw uiteraard ook jouw gegevens.

Wanneer we jouw gegevens doorgeven aan ‘verwerkers’ of ‘andere ontvangers’ dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het gegevensbeleid. We informeren je hierover op het moment dat je jouw gegevens achter laat.

Hoe lang bewaart Rode Kruis-Vlaanderen jouw persoonsgegevens?

We mogen jouw gegevens maar zolang bewaren als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor we jouw gegevens verzamelden. Wat ‘noodzakelijk’ is, hangt af van de activiteit waaraan je deelneemt of de dienst die jou geleverd wordt. Wanneer je Rode Kruis-Vlaanderen via de website een vraag stelt, hoeven we uiteraard jouw gegevens minder lang bij te houden dan wanneer je bloed hebt gegeven. Soms zijn deze bewaringstermijnen bepaald door de wetgever zoals bijvoorbeeld in de bloedwetgeving. 

Geeft Rode Kruis-Vlaanderen jouw gegevens door aan landen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie tezamen met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer we gegevens zouden doorgeven naar andere landen dan de EER-landen. Deze landen hebben immers andere wetgeving op het vlak van privacy en gegevensbescherming waardoor vaak een lager beschermingsniveau geboden wordt dan voorzien is in de EER.

Hoewel dit niet vaak gebeurt, kan zulke doorgifte voor bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het terugvinden van een vermist familielid dat zich in Syrië bevindt, zullen we contact moeten opnemen met de Syrische Rode Kruisvereniging. Dit zal dan toegestaan zijn om gewichtige redenen van algemeen belang.

De zetel van het Internationale Rode Kruis bevindt zich in Zwitserland. Ook aan hen dienen we soms gegevens door te geven. De Europese Commissie waarborgt dat Zwitserland een voldoende adequaat beschermingsniveau biedt.

Tot slot, doen we soms een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de EER. Dit gaat dan voornamelijk om verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers. We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Je hebt verschillende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je nagaan welke persoonsgegevens we over jou verwerken.
 • Je hebt een recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je onjuiste persoonsgegevens die we over jou verwerken, laten verbeteren.
 • Je hebt een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat je toe dat Rode Kruis-Vlaanderen jou zal ‘vergeten’ en dat we alle gegevens die we over jou hebben, verwijderen. We zijn niet altijd verplicht om jouw gegevens te wissen wanneer je hierom verzoekt. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • Je hebt een recht op beperking van de jou betreffende verwerking. Op deze manier kan je ons verzoeken om de verwerking die we uitvoeren te beperken. We blijven dus jouw gegevens bewaren maar het gebruik ervan zal strikter worden. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • Je hebt een recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Op deze manier kan je je verzetten tegen de verdere verwerking door Rode Kruis-Vlaanderen van jouw gegevens. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden wanneer we jouw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • Je hebt een recht steeds je toestemming in te trekken indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming.
 • Je hebt een recht om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor wervings- en communicatiedoeleinden.
 • Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op deze manier heb je de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht vult het recht op inzage aan. Het biedt je een manier om jouw persoonsgegevens zelf gemakkelijk te beheren en opnieuw te gebruiken. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst die je met ons (of één van de vzw’s) hebt afgesloten.

Je kan je verzoek m.b.t. je rechten of vragen over privacy schriftelijk richten aan: Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen of via e-mail dpo@rodekruis.be.

Heeft Rode Kruis-Vlaanderen een functionaris inzake gegevensbescherming?

Ja, we hebben een functionaris inzake gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Deze persoon heeft de bijzondere taak om toe te kijken op welke wijze jouw gegevens gebruikt kunnen worden en beschermd moeten worden wanneer we deze verwerken.

Je kan de functionaris inzake gegevensbescherming contacteren:

 • Per post: Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen;
 • Per email: DPO@rodekruis.be 

Wens je een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit?

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Neemt Rode Kruis-Vlaanderen beslissingen over jou met technologische middelen zonder dat er enige menselijke tussenkomst is?

Neen. We gebruiken jouw gegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming met rechtsgevolgen.

We brengen de informatie die we via verschillende kanalen ontvangen (bv. de website, een inschrijvingsformulier, etc.) wel samen. Zo weten we aan welke activiteiten of opleidingen je hebt deelgenomen, of je bloed wenst te geven, of je een vrijwilliger bij ons bent etc. Op deze manier kunnen we jou op de hoogte houden over de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen en de verbonden vzw’s die voor jou van belang kunnen zijn.

Laatst aangepast op 31/03/20.