Aanvragen en preanalytische instructies

Ons aanbod van laboratoriumtesten is gericht op dienstverlening ten behoeve van medische laboratoria die esoterische testen en onderzoeksvragen willen doorverwijzen naar een dienst met gespecialiseerde testsystemen en bijzondere medische expertise.

Aanvragen van laboratoriumtesten

Aanvragen d.m.v. Aanvraagpaden

Omwille van de complexiteit van de diagnostische onderzoeken aangevraagd bij Rode Kruis-Vlaanderen hebben wij aanvraagpaden ontworpen die uitgaande van een concrete diagnostische vraagstelling de testen specificeren die noodzakelijk zijn om de vraag zo efficiënt mogelijk op te lossen.  De aangeboden aanvraagpaden zijn conform internationale richtlijnen voor het vakgebied en worden onderhouden door Rode Kruis-Vlaanderen.

De 'Aanvraagpad'-documenten geven per individueel aanvraagpad een toelichting van het testalgoritme die voor elke diagnostische vraagstelling wordt gevolgd:

 • Aanvraagpaden BL
  • Immunohematologie (IH)                            > Aanvraagpad
 • Aanvraagpaden CELA  > Formulier                        > Aanvraagpad
 • Aanvraagpaden HILA   > Formulier
  • Orgaantransplantatie                                   > Aanvraagpad > Informatie
  • Hematopoïetische stamceltransplantatie > Aanvraagpad > Informatie
  • Overige                                                            > Aanvraagpad

Wij bevelen ten zeerste aan dat het doorverwijzende lab de benaming van het gepaste aanvraagpad d.m.v. het LIS afdrukt op het onderaannemingsaanvraagformulier i.p.v. individuele testbenamingen te specificeren. De benamingen van elk aanvraagpad vindt u terug in de subtitels van de 'Aanvraagpad'-documenten.

Staalafnamerecipiënten en staalafnamevolume

Een staalbuiscode bestaat uit een combinatie van 1 letter gevolgd door 1 cijfer.

De letter specificeert de staalsoort:

 • E staat voor een vacuümbuis met EDTA die de staalsoort EDTA volbloed zal bevatten
 • S staat voor een vacuümbuis zonder anticoagulans, om serum te verkrijgen
 • A staat voor een vacuümbuis met het ACD (acid-citrate-dextrose) anticoagulans
 • P staat voor een buis met EDTA plasma

Het cijfer specificeert het te aspireren bloedvolume:

 • bv. E4 voor een EDTA vacuümbuis met aspiratievolume van 4 mL
 • bv. S6 voor een serum vacuümbuis met aspiratievolume van 6 mL

Een aanvraagpad omvat meestal verschillende testen, en kan meerdere staalbuizen vereisen, zodat de staalafneming informatie bij een aanvraagpad meerdere staalbuiscodes kan vermelden.

Preanalytische bewaring en houdbaarheid van het onderzoeksmateriaal

EDTA volbloed

Bloedbanklab en CELA:

 • Max. 24u op kamertemperatuur
 • Max. 3 dagen op koelkasttemperatuur

Opgelet: in geval van kruisproef en opsporen van onregelmatige antistoffen vereist borging van de klinische relevantie dat de test zo snel mogelijk na staalafneming (bij voorkeur < 6 u) uitgevoerd en gerapporteerd wordt.

HILA:

 • Max. 1 week op kamertemperatuur

ACD volbloed

 • Max. 48u op kamertemperatuur

EDTA plasma

 • Max. 6 dagen op koelkasttemperatuur
 • Nadien invriezen op -20°C

Stolbloed

 • Max. 8 dagen op koelkasttemperatuur

Acceptatiecriteria formulieren en stalen

Voor elke aanvraag/staal werden acceptatiecriteria gedefinieerd. Aanvragen en/of stalen die niet voldoen aan deze criteria kunnen worden geweigerd en vervolgens vernietigd. Op het rapport zal worden vermeld dat de testen niet werden uitgevoerd met vermelding van de reden voor het niet verwerken van de aanvraag.

Formulieren

Aanvragen door verwijzende laboratoria moeten voldoen aan de RIZIV wetgeving voor onderaanneming. De laboratorium informatie systemen (LIS) gebruikt door de verwijzende laboratoria kunnen een geschikt onderaannemingsaanvraagformulier afdrukken met alle gegevens zoals vereist door de RIZIV wetgeving voor onderaanneming. Dit formulier moet het aangevraagde aanvraagpad specificeren en samen met het onderzoeksmateriaal gestuurd worden naar ons laboratorium. Indien het verwijzende laboratorium de aanvraagpaden niet heeft opgenomen in zijn onderaannemingsaanvraagformulier dan moet het aanvraagformulier, correct ingevuld door de aanvragende arts worden gevoegd bij het onderaannemingsaanvraagformulier van het verwijzende laboratorium.

Patiëntgegevens
 • Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer
 • Eventueel uniek patiënt identificatienummer
 • Datum staalname
 • Bijkomende gegevens:
  • UZ: verpleegeenheid
  • Gegevens doorsturend lab
  • Adres patiënt
  • Mutualiteitsgegevens
Donorgegevens
 • Naam, voornaam, geboortedatum of uniek donor identificatienummer
 • Datum staalname
 • Relatie donor met patiënt, alsook correcte identificatie van de patiënt
Aanvrager
 • Naam en voornaam
 • RIZIV erkenningsnummer
 • Handtekening
 • Voorschriftdaum en tijd
Aanvragen
 • Eenduidige aanvraag (elektronisch of op formulier) met opgave van aanvraagpad

 Stalen

 • De identificatie van de stalen is dusdanig dat de koppeling met het aanvraagformulier ondubbelzinnig is (gemeenschappelijk uniek nummer of Naam, voornaam EN geboortedatum).
 • Elk staal is afzonderlijk geïdentificeerd. Indien u bij eenzelfde patiënt meerdere afnames op verschillende tijdstippen heeft, gelieve dan datum en uur van afname eveneens op de stalen te vermelden.
 • De stalen zijn conform de bloedafname instructies.
 • De stalen zijn intact. Gebroken of lekkende buizen worden onmiddellijk verwijderd.

Transport

Algemene criteria

 • Transport van medische stalen voor laboratoriumdoeleinden valt onder de Europese richtlijn UN 3373 (Biologische stof categorie B) en de getransporteerde stalen dienen daarom de volgende identificatie te hebben:

 • Transport van de stalen kan op kamertemperatuur.
 • Geen versturing van stalen via reguliere post op vrijdag.
 • Voor transport van stalen kan gebruik worden gemaakt van regulier stalentransport tussen de hoofdzetel in Mechelen en de activiteitencentra in Brussel, Gent en Leuven.

Tijdelijke procedure voor transport van stalen en examboxen afgehaald door IHcT bij ziekenhuis

Vanaf 2 oktober 2017 zal IHcT dagelijks (maandag t/m vrijdag) d.m.v. de ziekenhuis lusritten uw ziekenhuisbloedbank aanrijden, ook wanneer geen bloedproducten aflevering plaats vindt.  Dit IHcT bezoek maakt het mogelijk om stalen naar een RKV lab te verzenden omdat elke IHcT lusrit terugrijdt naar het RKV depot. 
Omdat de ziekenhuizen nog geen transportorders kunnen aanmaken in IHcT’s IT systeem kan U voorlopig nog zonder aanvraag de stalen meegeven met de IHcT chauffeur die uw ziekenhuis ’s namiddags aanrijdt (dus NIET bij Ad Hoc Leveringen!).

 • Leg de stalen met bijhorend aanvraagformulier verpakt in een zipzak klaar op de plek in uw bloedbanklab die dagelijks door de IHcT chauffeur wordt bezocht.
 • De chauffeur neemt dit pakket op zijn retour lusrit mee naar het RKV depot, en RKV zal zorgen voor verder intern transport naar het RKV lab vermeld op het aanvraagformulier in de zipzak.

OPGELET: plaats de stalen NOOIT in een exambox!!! Examboxen zijn uitsluitend bestemd voor vervoer van bloedproducten.

Analysemethoden, TAT en prestatiecodes

Toepassingsgebied

Een overzicht van onze testen, TAT, analysemethoden en prestatiecodes is beschikbaar in het document Overzicht testen.

Nieuwe methoden:

 • 2017 08 01: SSP (Q-PCR meltdown)
 • 2017 10 13: NGS (Next Generation Sequencing)
 • 2018 05 14: Flowcytometrische kruisproef

Laatst aangepast op 16/07/18.