Aanvragen en preanalytische instructies

Ons aanbod van laboratoriumtesten is gericht op dienstverlening ten behoeve van medische laboratoria die testen en onderzoeksvragen willen doorverwijzen naar een dienst met gespecialiseerde testsystemen en bijzondere medische expertise.

Aanvragen van laboratoriumtesten

Aanvragen d.m.v. Aanvraagpaden

Omwille van de complexiteit van de diagnostische onderzoeken aangevraagd bij Rode Kruis-Vlaanderen werden aanvraagpaden ontworpen die uitgaande van een concrete diagnostische vraagstelling de testen specificeren die noodzakelijk zijn om de vraag zo efficiënt mogelijk op te lossen.  De aangeboden aanvraagpaden zijn conform internationale richtlijnen voor het vakgebied en worden onderhouden door Rode Kruis-Vlaanderen.

Elk individueel aanvraagpad geeft een toelichting van het testalgoritme dat voor elke diagnostische vraagstelling wordt gevolgd:

 • Aanvraagpaden BL
  • Immunohematologie (IH)                               > Aanvraagpad
  • Patiënt-specifieke bloedproducten              > Aanvraagpad
 • Aanvraagpaden CELA  > Formulier                           > Aanvraagpad
 • Aanvraagpaden HILA   > Formulier
  • Orgaantransplantatie                                      > Aanvraagpad > Informatie
  • Hematopoïetische stamceltransplantatie    > Aanvraagpad > Informatie
  • Overige                                                               > Aanvraagpad

Wij bevelen ten zeerste aan dat het doorverwijzende laboratorium de benaming van het aanvraagpad specificeert op het onderaannemingsaanvraagformulier i.p.v. individuele testbenamingen. De benamingen van elk aanvraagpad vindt u terug in de (sub)titels van de Aanvraagpaden.

Staalafnamerecipiënten en staalafnamevolume

Een staalbuiscode bestaat uit een combinatie van 1 letter gevolgd door 1 cijfer.

De letter specificeert de staalsoort:

 • E staat voor een vacuümbuis met EDTA die de staalsoort EDTA volbloed zal bevatten
 • S staat voor een vacuümbuis zonder anticoagulans, om serum te verkrijgen
 • A staat voor een vacuümbuis met het ACD (acid-citrate-dextrose) anticoagulans Solution A
 • P staat voor een buis met EDTA plasma

Het cijfer specificeert het te aspireren bloedvolume:

 • bv. E4 voor een EDTA vacuümbuis met aspiratievolume van 4 mL
 • bv. S6 voor een serum vacuümbuis met aspiratievolume van 6 mL

Een aanvraagpad omvat meestal verschillende testen, en kan meerdere staalbuizen vereisen, zodat de staalafneming informatie bij een aanvraagpad meerdere staalbuiscodes kan vermelden.

Preanalytische bewaring en houdbaarheid van het onderzoeksmateriaal

EDTA volbloed

Bloedbanklab en CELA:

 • Max. 24u op kamertemperatuur
 • Max. 3 dagen op koelkasttemperatuur

Opgelet: in geval van kruisproef en opsporen van onregelmatige antistoffen vereist borging van de klinische relevantie dat de test zo snel mogelijk na staalafname (bij voorkeur < 6 u) uitgevoerd wordt.

HILA:

 • Max. 7 dagen op kamertemperatuur

ACD volbloed (Solution A)

 • Max. 48u op kamertemperatuur

EDTA plasma

 • Max. 6 dagen op koelkasttemperatuur
 • Nadien invriezen op -20°C

Stolbloed/Serum

 • Max. 7 dagen op koelkasttemperatuur

Acceptatiecriteria formulieren en stalen

Voor elke aanvraag/staal werden acceptatiecriteria gedefinieerd. Aanvragen en/of stalen die niet voldoen aan deze criteria kunnen worden geweigerd en vervolgens vernietigd. Op het rapport zal worden vermeld dat de testen niet werden uitgevoerd met vermelding van de reden voor het niet verwerken van de aanvraag.

Formulieren

Aanvragen door verwijzende laboratoria moeten voldoen aan de RIZIV wetgeving. De laboratorium informatie systemen (LIS) gebruikt door de verwijzende laboratoria kunnen een geschikt onderaannemingsaanvraagformulier afdrukken met alle gegevens zoals vereist door de RIZIV wetgeving voor onderaanneming. Dit formulier moet het aangevraagde aanvraagpad specificeren en samen met het onderzoeksmateriaal gestuurd worden naar ons laboratorium. Indien het verwijzende laboratorium de aanvraagpaden niet heeft opgenomen in zijn onderaannemingsaanvraagformulier dan moet het aanvraagformulier, correct ingevuld door de aanvragende arts worden gevoegd bij het onderaannemingsaanvraagformulier van het verwijzende laboratorium.

Patiëntgegevens
 • Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer
 • Eventueel uniek patiënt identificatienummer
 • Datum staalname
 • Tijdstip staalname (indien relevant)
 • Opnamestatus patiënt
 • Bijkomende gegevens:
  • UZ: verpleegeenheid
  • Gegevens doorsturend lab
  • Adres patiënt
  • Mutualiteitsgegevens patiënt (INSZ-nummer)
Donorgegevens
 • Naam, voornaam, geboortedatum of uniek donor identificatienummer
 • Datum staalname
 • Tijdstip staalname (indien relevant)
 • Relatie donor met patiënt, alsook correcte identificatie van de patiënt
Aanvrager
 • Naam en voornaam
 • RIZIV erkenningsnummer
 • Adres (i.g.v. hoofdaanneming)
 • Handtekening
 • Voorschriftdatum en tijd
Aanvragen
 • Eenduidige aanvraag (elektronisch of op formulier) met opgave van aanvraagpad

 Stalen

 • De identificatie van de stalen is dusdanig dat de koppeling met het aanvraagformulier ondubbelzinnig is (gemeenschappelijk uniek nummer of Naam, voornaam EN geboortedatum).
 • Elk staal is afzonderlijk geïdentificeerd. Indien u bij eenzelfde patiënt meerdere afnames op verschillende tijdstippen heeft, gelieve dan datum en uur van afname eveneens op de stalen te vermelden.
 • De stalen zijn conform de bloedafname instructies.
 • De stalen zijn intact. Gebroken of lekkende buizen worden onmiddellijk verwijderd.

Transport

Algemene criteria

 • Transport van medische stalen voor laboratoriumdoeleinden valt onder de Europese richtlijn UN 3373 (Biologische stof categorie B) en de getransporteerde stalen dienen daarom de volgende identificatie te hebben:

 • Transport van de stalen kan op kamertemperatuur.
 • Geen versturing van stalen via reguliere post op vrijdag.
 • U dient zelf in te staan voor transport van stalen naar het correcte uitvoerende laboratorium. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige diagnostiek t.g.v. transport van (dringende) stalen tussen de verschillende sites van Rode Kruis-Vlaanderen.

OPGELET: plaats de stalen NOOIT in een exambox!!! Examboxen zijn uitsluitend bestemd voor vervoer van bloedproducten.

Analysemethoden, TAT en prestatiecodes

Toepassingsgebied

Een overzicht van onze testen, TAT, analysemethoden en prestatiecodes is beschikbaar in het document 'Overzicht testen'

Laatst aangepast op 27/05/24.