Wetswijziging m.b.t. medeondertekening (‘attestering’) door RKV

Met ingang van 26 januari 2019 is er opheffing van de wettelijke verplichting voor de ziekenhuizen om de verzamelattesten aangaande bloedproducten mee te laten ondertekenen door de bloedinstelling.

Tot 26 januari 2019 bepaalde de RIZIV wetgeving dat:

  • het ziekenhuis op regelmatige tijdstippen en op digitale wijze een verzamelattest van de individuele toedieningen van bloedproducten in het ziekenhuis moet opmaken en - na ondertekening door een arts van het ziekenhuis - moet bezorgen aan de bloedinstelling die de bloedproducten aan het ziekenhuis heeft geleverd.
  • de verantwoordelijke arts van de betrokken bloedinstelling het verzamelattest van het ziekenhuis mee moet ondertekenen (hieronder de ‘attestatie door de bloedinstelling’ genoemd)
  • de bloedinstelling het medeondertekende verzamelattest moet bezorgen aan het ziekenhuis met het oog op de aanrekening van de toegediende bloedproducten op de verpleegnota.
    (cfr het KB  20 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten, onder Artikels 5 en 6)

Deze verplichting om de verzamelstaten te bezorgen aan de bloedinstelling om ze te laten mede ondertekenen vervalt nu t.g.v. de publicatie, op 16 januari 2019, in het Belgisch Staatsblad van volgend KB:
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten. - B.S. 2019-01-16.

Deze wetswijziging betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging die er gekomen op initiatief van Rode Kruis-Vlaanderen dat met ondersteuning van Zorgnet-Icuro het voorstel tot wetswijziging indiende.  U vindt hier de Informatienota 2019/14 van Zorgnet-Icuro dienaangaande.

Aangezien het nieuwe KB geen bepaling bevat die de inwerkingtreding ervan vaststelt, treedt het in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 26 januari 2019.

Gelieve bijgevolg niet langer naar Rode Kruis-Vlaanderen verzamelstaten door te sturen die betrekking hebben op bloedproducten toegediend in uw ziekenhuis na januari 2019.

 

Laatst aangepast op 31/01/19.