Procedure voor medeondertekening (‘attestering’) door RKV van de verzamelattesten aangaande bloedproducten toegediend in een ziekenhuis

De huidige RIZIV wetgeving bepaalt dat:

 • Het ziekenhuis op regelmatige tijdstippen en op digitale wijze een verzamelattest van de individuele toedieningen van bloedproducten in het ziekenhuis moet opmaken en, na ondertekening door een arts van het ziekenhuis, moet bezorgen aan de bloedinstelling die de bloedproducten aan het ziekenhuis heeft geleverd.
 • De verantwoordelijke arts van de betrokken bloedinstelling het verzamelattest van het ziekenhuis moet medeondertekenen (hieronder de ‘attestatie door de bloedinstelling’ genoemd)
 • De bloedinstelling het medeondertekende verzamelattest moet bezorgen aan het ziekenhuis met het oog op de aanrekening van de toegediende bloedproducten op de verpleegnota.

(cfr het KB  20 APRIL 2010 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten, onder Artikels 5 en 6)

Omdat de medeondertekening van het ziekenhuis verzamelattest geen enkele meerwaarde biedt, heeft RKV i.s.m. Zorgnet-Icuro in het voorjaar van 2017 een voorstel tot wijziging van de bovenvermelde wetgeving ingediend bij het RIZIV, waarbij gevraagd wordt de vereiste van medeondertekening door de bloedinstelling te schrappen.  Medio december 2017 heeft het RIZIV ons geïnformeerd dat RIZIV ons standpunt bijtreedt en een ontwerp tot aanpassing van de huidige reglementering voorbereidt, en begin februari 2018 heeft RIZIV ons ter info een concreet ontwerp van wetswijziging bezorgd.

In afwachting van de afschaffing van de medeondertekening kunnen we meteen onze huidige omslachtige werkwijze voor medeondertekening vereenvoudigen door de vereiste te schrappen om twee afgedrukte exemplaren van het volledige verzamelattest mee te sturen met het digitale verzamelattest.

Procedure

Concreet vragen wij U voor om voortaan een van de twee volgende twee procedures te volgen.

1. Zonder verzenden van papieren verzamelattest:

 • Stap 1: genereer een digitaal verzamelattest;
  Bemerking: gelieve op dit attest geen naam en RIZIV nr van een verantwoordelijke arts voor RKV af te drukken.
 • Stap 2: druk een papieren exemplaar van het verzamelattest af corresponderend met het digitale verzamelattest, en identificeer de pagina(s) die (a) de tracering gegevens tonen (d.w.z. de gegevens die het afgedrukte verzamelattest op unieke wijze traceerbaar maken naar het digitale verzamelattest) en (b) de te ondertekenen verklaringen van toediening tonen. De tracering gegevens betreffen o.a. de toepasselijke periode (begindatum, einddatum) en een unieke referentie (‘ref. nr’, of ‘run nr’) van het digitale attest.


Ter verduidelijking:
indien uw ziekenhuis het afgedrukte verzamelattest genereert d.m.v. de meest gebruikte versie van de Xperthis software dan tonen de eerste pagina en de laatste pagina resp. de tracering gegevens en de te ondertekenen verklaringen: cfr een voorbeeld in Bijlage 1 eerste en laatste pagina Xperthis.pdf.
Bij een nieuwe versie van de Xperthis software zijn zowel de tracering gegevens als de te ondertekenen verklaringen afgedrukt op eenzelfde pagina, nl. op de eerste pagina: cfr een voorbeeld in Bijlage 2 nieuw format Xperthis.pdf.

 • Stap 3: de verantwoordelijke arts van het ziekenhuis ondertekent de pagina waarop de te ondertekenen verklaringen van toediening zijn afgedrukt.
 • Stap 4: scan de pagina(s) in die de tracering gegevens en de ondertekende verklaring tekst toont (tonen).
  • In geval van een verzamelattest gegenereerd d.m.v. de meest gebruikte versie van de Xperthis software moet u de eerste én de laatste, ondertekende, pagina samen inscannen zodat u 1 ‘scan bestand’ genereert.
  • In geval van een verzamelattest gegenereerd d.m.v. de nieuwe versie van de Xperthis software moet u enkel de eerste, ondertekende, pagina inscannen om het ‘scan bestand’ te genereren. 
 • Stap 5: stuur het digitaal verzamelattest (cfr stap 1) samen met het ‘scan bestand’ (cfr stap 4) per e-mail door naar attestatie@rodekruis.be
 • Stap 6: RKV drukt het scan bestand af, RKV’s verantwoordelijke arts medeondertekent de verklaring van toediening, en er wordt een nieuw scan bestand aangemaakt dat RKV per e-mail doorstuurt naar de verzender in het ziekenhuis (cfr stap 5).

 

2. Met verzenden per post van 1 exemplaar van papieren verzamelattest (indien scannen zoals vermeld onder stap 4 van de eerste variant onmogelijk is):

 • Stap 1: genereer een digitaal verzamelattest;
  Bemerking: gelieve op dit attest geen naam en RIZIV nr van een verantwoordelijke arts voor RKV af te drukken.
 • Stap 2: druk een papieren exemplaar van het verzamelattest af corresponderend met het digitale verzamelattest,
 • Stap 3: de verantwoordelijke arts van het ziekenhuis ondertekent de pagina waarop de te ondertekenen verklaringen van toediening zijn afgedrukt.
 • Stap 4: stuur het digitaal verzamelattest (cfr stap 1) per e-mail door naar attestatie@rodekruis.be én verstuur tegelijk per post het corresponderende afgedrukte exemplaar (cfr stap 2) door naar volgende adres:

Rode Kruis-Vlaanderen
Dienst voor het Bloed
AST Servicedesk
Motstraat 42
2800 Mechelen

 • Stap 5: RKV’s verantwoordelijke arts medeondertekent de verklaring van toediening, en RKV stuurt het medeondertekende attest per post naar het ziekenhuis (cfr stap 5).

 

Mocht u nog vragen hebben bij deze vereenvoudigde attestatie procedure gelieve ons te contacteren via e-mail op attestatie@rodekruis.be of telefonisch via 015/44 57 96. 

Versie 2018 02 28

Laatst aangepast op 28/02/18.