Patiënt specifieke bestelling

HLA en/of HPA compatibele bloedplaatjesconcentraat

Producten

 

Procedure

Indicatie: bij bewezen immunologische refractoriteit na bloedplaatjestransfusie door HLA- en/of HPA-antistoffen, d.w.z. geen of zeer beperkte opbrengst direct na transfusie van bloedplaatjes (CCI na 1 uur <7.5). Een positief resultaat van de anti-HLA en/of HPA antistofscreening en HLA typering moet beschikbaar zijn of de testen moeten, in geval van urgentie, in uitvoering zijn of de stalen opgestuurd naar HILA. Hierbij de link naar het aanvraagformulier labotesten HILA .

Opstart dossier

Bij een 1e aanvraag voor HLA compatibele plaatjes dient er vooraf contact opgenomen te worden met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen om de indicatiestelling te verzekeren. Dit geldt eveneens voor reactivatie van een dossier na tijdelijke onderbreking. Reken op minimaal 3 werkdagen alvorens HLA compatibele plaatjes ter beschikking kunnen zijn. Aanvragers van UZ Brussel, UZ Gent of UZ Leuven contacteren de medisch dagverantwoordelijke van het bloedbanklab geassocieerd aan hun ziekenhuis. Alle andere ziekenhuizen nemen contact op met de medisch dagverantwoordelijke van HILA (015 44 57 33). Vervolgens dient het Communicatieformulier van HLA compatibele bloedplaatjes volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden door de bloedbank van het aanvragend ziekenhuis naar cyta.gent@rodekruis.be (provincies Oost- en West-Vlaanderen) of cyta.mechelen@rodekruis.be (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Zo beschikt het medisch secretariaat, verantwoordelijk voor het oproepen van donoren, over alle noodzakelijke gegevens.

Een toelichting bij de volledige procedure vindt u hier.

Eerste bestelling en bijbestelling

Voor de eigenlijke bestelling van HLA compatibele bloedplaatjes dient het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden naar PRODIS Campus Mechelen.

Het is belangrijk dat bestellingen voor HLA compatibele bloedplaatjes minstens drie werkdagen voor de gevraagde toedieningsdatum door de bloedbank van het aanvragend ziekenhuis worden doorgegeven.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen (RKV), Motstraat 40, 2800 Mechelen als verwerkingsverantwoordelijke om, als bevoorradende bloedinstelling, patiënt specifieke, compatibele bloedplaatjes te kunnen voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende arts om de patiënt hierover te informeren, conform de relevante wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bepalingen, zolang deze nodig zijn voor de opdrachten, met name ‘het voorzien van patiënt specifieke, compatibele bloedplaatjesconcentraten’. Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heeft de patiënt het recht zijn persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te wissen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan de patiënt bij ons raadplegen. Indien de patiënt zijn rechten wenst uit te oefenen kan hij/zij ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Als de patiënt een klacht wenst in te dienen, kan dat bij de toezichthoudende overheid: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel 0032 2 247 48 00.

Door de aanvraag te ondertekenen bevestigt de aanvrager dat de patiënt geïnformeerd werd over de verwerking van persoonsgegevens door RKV.

Om ons in staat te stellen de patiënt gegevens, conform GDPR, te vernietigen, gelieve goede opvolging te geven aan de “te verwachten noden” en/of “stopzetting van noden”.

 

Formulieren

Gecompatibiliseerde bloedproducten

De bestelling van gecompatibiliseerde bloedproducten dient te gebeuren via de aanvraagpaden van de bloedbanklabs van RKV volgens de beschreven procedure, die u hier kan terugvinden.

Autologe bloedproducten

Producten

Procedure

Een patiënt die in goede algemene gezondheid verkeert en/of een zeldzaam bloedtype heeft, kan op aanvraag van zijn behandelende arts vanaf 42 dagen voor een geplande ingreep wekelijks een afname ondergaan voor zover de hemoglobinewaarde bij de donor/patiënt boven de 110 g/L blijft.

Minstens één week voor de gewenste eerste afname dient er contact opgenomen te worden met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Vervolgens dient het Communicatieformulier Autologe Donatie ingevuld en opgestuurd te worden door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis naar medischsecretariaat.gent@rodekruis.be (provincies Oost- en West-Vlaanderen) of medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be (provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Zo beschikt het medisch secretariaat, verantwoordelijk voor het inplannen van de autologe donatie, over alle noodzakelijke gegevens.

Tenminste één week voor de eerste bloedafname moet er gestart worden met ijzersubstitutie.

Autologe donaties vinden enkel plaats in Donorcentrum Gent en Donorcentrum Mechelen.

De bloedzakken worden enkele dagen voor de ingreep geleverd aan de bloedbank van het ziekenhuis waar de ingreep zal plaatsvinden. Het blijft noodzakelijk om een kruisproef te laten uitvoeren voor de transfusie.

Wanneer een positieve serologie voor b.v. Hepatitis of HIV wordt vastgesteld, dan wordt het afgenomen bloedproduct na overleg met de behandelende geneesheer vernietigd en het verdere afnameprogramma onderbroken.

Bloedproducten die niet worden toegediend aan de patiënt mogen niet gebruikt worden voor andere patiënten en dienen te worden vernietigd.

 

Formulier

 

Granulocyten uit aferese

Producten

Procedure

Opstart dossier

Granulocyten worden enkel op aanvraag afgenomen. De procedure wordt gestart met een contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren. Vervolgens dient het Communicatieformulier van granulocyten uit aferese ingevuld en opgestuurd door het bloedbanklab van het aanvragend ziekenhuis naar medisch secretariaat campus Mechelen. De recrutering van geschikte donoren loopt via het aanvragend ziekenhuis. Na de selectie van een geschikte donor door de behandelende arts volgt een goedkeuring door de collecte-arts van het Rode Kruis-Vlaanderen. 

Bestelling en afname

Voor de eigenlijke bestelling van granulocyten uit aferese dient het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten ingevuld en opgestuurd te worden naar PRODIS campus Mechelen.

De afname gebeurt op maandag, woensdag en vrijdag bij geselecteerde donoren die bloedgroep compatibel zijn met de patiënt. Donoren worden onder supervisie van het ziekenhuis gestimuleerd met G-CSF (Neupogen) en Dexamethasone 12u voor de afname. Eenzelfde donor mag maximaal driemaal per jaar granulocyten geven en mag daarna gedurende drie maanden geen donatie meer doen. Deze procedures worden enkel uitgevoerd in het donorcentrum Mechelen.

 

Formulieren

Patiënt specifieke bloedproducten met bijzondere bereiding

Producten

Erytrocytenconcentraat

Bloedplaatjesconcentraat

Plasma

Procedure

De procedure wordt gestart met een contact met de klinisch bioloog van het Rode Kruis-Vlaanderen via het bloedbanklab om de indicatiestelling te verzekeren.

Voor de eigenlijke bestelling van de patiënt-specifieke bloedproducten dient minstens 24u op voorhand het Bestelformulier patiënt-specifieke bloedproducten ingevuld en opgestuurd te worden naar PRODIS campus Mechelen.

 

Formulieren

Laatst aangepast op 18/10/22.