Diagnostiek

De dienst Diagnostiek omvat de medische laboratoria van Rode Kruis-Vlaanderen. Deze laboratoria zijn door het RIZIV erkend als laboratorium voor Klinische Biologie, onder de benaming 'Laboratorium voor Klinische Biologie – Rode Kruis-Vlaanderen'  met erkenningsnummer 8-12650-16-998.

Het Laboratorium voor Klinische Biologie omvat:

 • het Centraal Donor Laboratorium (CELA) - hoofdzetel
 • het Histocompatibiliteit en Immunogenetica Laboratorium (HILA) - hoofdzetel
 • het Bloedbanklab Brussel (BLB) - activiteitencentrum
 • het Bloedbanklab Gent (BLG) - activiteitencentrum
 • het Bloedbanklab Leuven (BLL) - activiteitencentrum

Om de kwaliteit van haar dienstverlening te borgen, hanteert de dienst Diagnostiek als managementinstrument een state-of-the-art kwaliteitssysteem met zowel ISO 15189 (412-MED) als EFI accreditatie (02-BE-005.995).

Bloedbanklabs

Elkeen van de bloedbanklabs is een centraal onderdeel van de ziekenhuisbloedbankfunctie van een universitair ziekenhuis: BLB voor UZ Brussel, BLG voor UZ Gent, en BLL voor UZ Leuven.

BL voert immunohematologische laboratoriumonderzoeken uit voor de compatibilisering van therapeutische bloedproducten (d.m.v. de bepaling van RBC antigenen en RBC antistoffen) en bij hematologische aandoeningen zoals auto-immuun hemolytische anemie.
Deze bloedbanklabs zijn in de betrokken ziekenhuizen eveneens de centrale bewaarplaats voor bloedproducten en vervullen een centrale rol in het borgen van de hemovigilantie en naspeurbaarheid van de bloedproducten zoals vereist door de ziekenhuisbloedbankwetgeving.
Ook klinische biologie laboratoria en ziekenhuisbloedbanken van instellingen buiten de drie vermelde universitaire ziekenhuizen doen beroep op de bijzondere expertise van de drie bloedbanklabs, voor zowel uitvoeren van gespecialiseerde laboratoriumdiagnostiek m.b.t. immunohematologische problemen als voor uitreiken van bloedproducten waarvoor bijzondere compatibiliteitstests vereist zijn.

CELA

CELA voert laboratoriumonderzoeken uit met het oog op borging van de geschiktheid en veiligheid van de bloedproducten die door de bloedinstelling van Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen beschikbaar worden gemaakt voor therapeutische toediening aan patiënten.
Daarenboven is CELA’s toepassingsgebied mede gereguleerd door Belgische en Europese wetgeving en richtlijnen voor bloedinstellingen. Bij het specificeren van de kwaliteitseisen voor CELA gelden bijgevolg ook deze wettelijke bepalingen en richtlijnen als bindende richtsnoeren en wordt bij het vastleggen van de kwaliteitseisen voor CELA rekening gehouden met de contractuele verplichtingen van RKV’s bloedinstelling t.o.v. derden.
CELA voert uitsluitend onderzoek uit op materiaal afkomstig van levend heart-beating donoren.

HILA

De kernopdracht van HILA is om op een kwaliteitsvolle manier onderzoeksresultaten te leveren in de 4 grote categorieën zoals beschreven door de European Federation of Immunogenetics (EFI) :

 • Compatibiliteitstesten in het kader van orgaantransplantatie, inclusief het verlenen van expert advies bij de keuze of afwijzing van een donororgaan op basis van HLA gegevens.
 • HLA typeringen in het kader van stamceltransplantatie, inclusief expert advies bij de selectie van de best compatibele donor voor een patiënt.

In beide voorgaande disciplines is HILA zowel “donorcentrum HLA laboratorium” als “transplantcentrum HLA laboratorium”.

 • HLA typeringen uitvoeren bij de diagnostiek van HLA-geassocieerde ziektes en HLA specifieke reacties op o.a. medicatie aantonen of voorspellen. Dit laatste wordt momenteel vaak beschreven als een deel van “gepersonaliseerde geneeskunde”.
 • Uitvoeren van HLA, HPA en andere bloedgroep testen. Deze activiteit valt onder de noemer bloedtransfusie en transfusiereacties. Ook prenatale en neonatale diagnostiek van trombopenie vallen onder deze categorie.   

Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen, maakt HILA deel uit van een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van partners en instellingen waaronder:

 • RKV’s andere geledingen van Dienst voor het Bloed, waaronder de bloedinstelling en het vrijwillige stamceldonor register.
 • Vlaamse universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen
 • Privélaboratoria
 • Eurotransplant, een internationale organisatie die alle acties rond orgaandonatie en orgaanallocatie coördineert voor een grote Europese regio. Het is omwille van deze samenwerking met Eurotransplant dat HILA sinds jaren een EFI accreditatie heeft verworven.
 • Marrow Donor Program-Belgium-registry of MDP-B, het Belgische stamcelregister, gepatroneerd door het Belgische Rode Kruis, dat de HLA-gegevens van alle Belgische potentiële vrijwillige stamceldonoren verzamelt. Deze organisatie is tevens de hub voor andere nationale en internationale stamceldonor- en transplantatiecentra.

Laatst aangepast op 25/05/21.