Bloedplaatjesconcentraat, gewassen

Deze productfiche beschrijft een patiënt-specifiek bloedproduct dat enkel op bestelling in het kader van specifieke indicaties wordt bereid. Het is voor een welbepaalde patiënt bestemd en wordt via een aparte bestelprocedure met het bestelformulier voor patiënt-specifieke bloedproducten aangevraagd. Om een tijdige aflevering te verzekeren moet het 24u op voorhand worden besteld.

Productcodes

Code 'Dienst voor het Bloed'

E7025V00

E7025VA0

E7025VB0

E7025VC0

E7025VD0

 

RIZIV-Code

Gehospitaliseerd:            752 500

Niet-gehospitaliseerd:    752 496

Bereiding en samenstelling

Het startproduct voor de bereiding van een gewassen bloedplaatjesconcentraat is een bloedplaatjesconcentraat, pathogeen-gereduceerd, hetzij een standaard bloedplaatjesconcentraat, hetzij een één-donor bloedplaatjesconcentraat.

In een eenmalige wasbeurt wordt het aanwezige bewaarmidden dat bestaat uit ± 60% plaatjesbewaarvloeistof (PAS) en 40% plasma merendeels vervangen door zuivere PAS. Het wassen gebeurt manueel door het centrifugeren van het bloedplaatjesconcentraat, gevolgd door het afduwen van het supernatans en het toevoegen van verse PAS. De volledige bewerking gebeurt in een gesloten systeem.

Indicaties

Een gewassen bloedplaatjesconcentraat wordt enkel gebruikt bij specifieke indicaties: de behandeling van trombopenie of bloedingen bij patiënten met antistoffen tegen plasmaproteïnen, in het bijzonder patiënten met anti-IgA, en bij patiënten die herhaaldelijk een ernstige allergische transfusiereactie vertoonden na transfusie van bloedproducten.
Uitzonderlijk wordt het wassen van een bloedplaatjesconcentraat toegepast in het kader van de transfusie van maternale bloedplaatjes aan een neonatus met neonatale allo-immune trombocytopenie (NAIT).

 

Gebruiksaanwijzingen en voorzorgen

Tenzij waar anders vermeld zijn de gebruiksaanwijzingen en voorzorgen voor een gewassen bloedplaatjesconcentraat dezelfde als voor een niet gewassen bloedplaatjesconcentraat, pathogeen gereduceerd.

Aangezien het meeste plasma uit het product is verwijderd moet bij de selectie van een gewassen één-donor bloedplaatjesconcentraat geen rekening gehouden worden met de hemolysine titer in het startproduct. Gewassen bloedplaatjes van bloedgroep O kunnen dus zonder voorbehoud worden toegediend aan patïenten met een andere bloedgroep.

Mogelijke ongewenste effecten bij toediening van het product

Het wassen van een bloedplaatjesconcentraat kan omwille van het product- en kwaliteitsverlies dat ermee gepaard gaat niet op dezelfde grondige manier gebeuren als voor erytrocytenconcentraten. Niet alle plasma kan dus worden weggewassen.

De kans op een anaphylactische of ernstige allergische reactie blijft dus ook voor een gewassen bloedplaatjesconcentraat bestaan.

Bewaring en stabiliteit

De bewaartijd voor een gewassen bloedplaatjesconcentraat is 12 uur.

Een bloedplaatjesconcentraat mag niet gebruikt worden na de vervaldatum en bij tekenen van beschadiging of bederf.

Aflevering

Op medisch voorschrift, na bestelling.

Bestel minstens 24 u voor het gewenste tijdstip van aflevering.

Aangifte van een transfusiereactie

Ernstige ongewenste bijwerkingen bij patiënten tijdens of na een transfusie die aan de kwaliteit of de veiligheid van bloed of bloedderivaten kunnen worden toegeschreven, moeten door het ziekenhuis zo snel mogelijk gemeld worden aan het Hemovigilantiecentrum, via de site Hemovigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (KB van 25 oktober 2006) met kopie aan de bloedinstelling. Het verdient aanbeveling om ernstige nevenwerkingen van een transfusie die mogelijks te wijten zijn aan een afwijking van het bloedproduct ook onmiddellijk en rechtstreeks te melden aan het bevoorradende bloedtransfusiecentrum.

                                                                                                                                                                                

Laatst aangepast op 07/01/19.