Erytrocytenconcentraat voor intra-uteriene transfusie

Deze productfiche beschrijft een patiënt-specifiek bloedproduct dat enkel op bestelling in het kader van specifieke indicaties wordt bereid. Het is voor een welbepaalde patiënt bestemd en wordt via een aparte bestelprocedure met het bestelformulier voor patiënt-specifieke bloedproducten aangevraagd. Om een tijdige aflevering te verzekeren moet het 24u op voorhand worden besteld.

Productcodes

Code 'Dienst voor het Bloed'

E4210V00

E4210VA0

 

RIZIV-Code

Gehospitaliseerd:            752 463

Niet-gehospitaliseerd:    752 452

Bereiding en samenstelling

De bereiding gaat uit van een gedeleukocyteerd erytrocytenconcentraat ‘volwassene’ van bloedgroep O, negatief voor het antigeen waartegen de oorzakelijke antistof van de hemolytische ziekte van de foetus gericht is, en fenocompatibel met de moeder voor de resusondergroepen, K, Jk, Fy en S (in dalende lijn van belangrijkheid). Het erytrocytenconcentraat is afkomstig van een donor die negatief bevonden werd voor anti-CMV antistoffen op het ogenblik van de donatie. Het gebruikte erytrocytenconcentraat is minder dan 5 dagen oud. Voor gebruik in intra-uteriene transfusie wordt de hematocriet van het erytrocytenconcentraat gebracht op 0,70 à 0,80. Daartoe wordt een deel van de bewaarvloeistof (SAGM) verwijderd en de resulterende hematocriet zo nodig bijgesteld met NaCl 0,9 %-oplossing. Het product wordt bestraald met een dosis van ten minste 25 Gray maar niet meer dan 50 Gray . 

Indicaties

Een erytrocytenconcentraat voor intra-uteriene toediening wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige prenatale anemie, voornamelijk in het kader van de hemolytische ziekte van de foetus. Doel is dan de destructie van rode bloedcellen te verminderen door de toediening van rode bloedcellen die compatibel zijn met de maternale antistof. Hierdoor wordt ook de foetale hematopoëse van incompatibele rode bloedcellen onderdrukt.

Intra-uteriene transfusie wordt ook toegepast voor foetale anemie ten gevolge van parvovirus B19 infectie.

 

Dosis en gebruiksaanwijzing

Dosis

De dosis kan berekend worden met de volgende formule:

Toe te dienen volume (in ml) = foetoplacentair bloedvolume (in ml) x [(gewenste hematocriet- actuele hematocriet)/75]

Speciale voorzorgsmaatregelen

Het erytrocytenconcentraat voor intra-uteriene transfusie moet voor toediening nog gekruist worden met een maternaal serumstaal door het laboratorium van het aanvragend ziekenhuis.
Een bestraald bloedproduct is niet radioactief en kan zonder gevaar door het verplegend personeel gemanipuleerd worden.

 Gebruiksaanwijzing

Deze transfusies worden toegediend volgens de voorschriften geldend in de centra met ruime ervaring met deze techniek. Het succes van de ingreep is sterk afhankelijk van de ervaring.

Eventuele restanten worden verwijderd als medisch afval.

Mogelijke ongewenste effecten bij toediening van het product

Ernstige, mogelijk dodelijke, ongewenste bijwerkingen zijn: circulatoire overvulling,  hyperkaliëmie, citraattoxiciteit, bacteriële sepsis.

Door bloed en bloedderivaten kunnen infecties worden overgedragen: met virussen (B19 parvovirus, CMV*, HAV, HBV, HCV, HIV,…), met bacteriën (syfilis), met protozoa (malaria, leishmania, trypanosomiase) en met ongekende ziekteverwekkende agentia.* Van gedeleukocyteerde bloedproducten wordt algemeen aangenomen dat door de eliminatie van de witte bloedcellen de kans op transmissie van het CMV-virus nagenoeg volledig wordt vermeden. Voor indicaties van het gebruik van bloedproducten afkomstig van donoren die serologisch negatief zijn voor CMV: zie onder CMV-negatieve bloedproducten.

Medicamenteuze en andere interacties

Het erytrocytenconcentraat mag niet gemengd worden met geneesmiddelen of infusievloeistoffen.

Bewaring en stabiliteit

Het erytrocytenconcentraat moet bewaard worden tussen + 2 °C en + 6 °C en mag niet gebruikt worden na de bewaartijd aangegeven op het etiket. De maximale bewaarduur van een erytrocytenconcentraat bereid voor intra-uteriene transfusie is 24 uur gerekend vanaf de bereiding.

Een erytrocytenconcentraat mag niet gebruikt worden bij tekenen van beschadiging of bederf.

Veiligheid van producten bereid uit menselijk vol bloed

Het bloed wordt afgenomen van vrijwillige, niet-bezoldigde donoren, geselecteerd volgens de normen vastgelegd in de Belgische wetgeving en de procedures van de Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen.

Bij elke donatie wordt de donor gekeurd door een arts en getest op antistoffen tegen de humane immunodeficiëntievirussen (anti-HIV-1 en HIV-2), op antistoffen tegen het hepatitis C-virus (anti-HCV), op het hepatitis B-virus-oppervlakteantigen (HBsAg) en op antistoffen tegen Treponema pallidum. HIV, HBV en HCV worden ook opgespoord d.m.v. NAT-testen.
De producten afkomstig van donaties met positieve testresultaten worden vernietigd.

Wanneer producten bereid uit menselijk bloed worden toegediend kan overdracht van een infectieus agens niet helemaal worden uitgesloten. Het residuele risico op overdracht van HIV, HBV of HCV door transfusie van een eenheid wordt geraamd op respectievelijk 1 op 4 à 6 x 106 , 1 op 0,3 à 1 x 106 en 1 op 700.000.

Transmissie van tot nog toe onbekende pathogenen kan niet worden uitgesloten.  

 

Aflevering

Op medisch voorschrift, na bestelling.

Bestel minstens 24 u voor het gewenste tijdstip van aflevering.

Aangifte van een transfusiereactie

Ernstige ongewenste bijwerkingen bij patiënten tijdens of na een transfusie die aan de kwaliteit of de veiligheid van bloed of bloedderivaten kunnen worden toegeschreven, moeten door het ziekenhuis zo snel mogelijk gemeld worden aan het Hemovigilantiecentrum, via de site Hemovigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (KB van 25 oktober 2006) met kopie aan de bloedinstelling. Het verdient aanbeveling om ernstige nevenwerkingen van een transfusie die mogelijks te wijten zijn aan een afwijking van het bloedproduct ook onmiddellijk en rechtstreeks te melden aan het bevoorradende bloedtransfusiecentrum.

                                                                                                                                                                              

Laatst aangepast op 03/01/19.